Prawo pracy zastrzega formę pisemną dla oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Niezachowanie przez którąkolwiek ze stron formy pisemnej składanego oświadczenia woli o wypowiedzeniu będzie wadliwe.

Jednakże mimo swojej wadliwości oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania formy pisemnej będzie skuteczne.

Będzie ono prowadziło do zakończenia stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia lub, w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – w dniu złożenia drugiej stronie stosownego oświadczenia.

Istotna różnica między pracownikiem a pracodawcą polega na tym, iż z punktu widzenia ewentualnego postępowania przed sądem pracy takie niedopatrzenie tylko w wypadku pracodawcy będzie stanowiło istotny błąd formalny mogący skutkować przegraną.

Należy zatem pamiętać, iż takie oświadczenie będzie skuteczne. Oznacza to, że rozpocznie bieg okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Jednakże w razie niezachowania formy pisemnej zatrudniony będzie mógł żądać w sądzie pracy alternatywnie, wedle swego uznania, przywrócenia do pracy albo stosownego odszkodowania.

Warto wskazać, że w wyroku z 18 stycznia 2007 r. (sygn. II PK 178/06) Sąd Najwyższy stwierdził, iż sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę przesyłką pocztową identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę jak to, które dotarło do zainteresowanego wcześniej w postaci elektronicznej, nie narusza zasady kodeksowej złożenia oświadczenia na piśmie.

Sąd uznał, iż pracodawca nie naruszył przepisów, tym bardziej że system przesyłania wiadomości służbowych pocztą elektroniczną w tej firmie był bardzo popularny i korzystali z niego wszyscy zatrudnieni, łącznie ze zwolnioną pracownicą.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Oznacza to, iż w praktyce, mimo że przepisy prawa pracy stanowią o formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, to w niektórych okolicznościach takie oświadczenie złożone pocztą elektroniczną będzie nie tylko skuteczne, ale także nie będzie naruszało obowiązujących przepisów.

Autor jest radcą prawnym w Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawa Pracy

 

Czytaj także:

 

 

Więcej informacji o prawidłowym sporządzaniu i doręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę w serwisie:

Wypowiedzenie umowy o pracę