Minister finansów rozstrzygnął w interpretacji ogólnej kwestię rozliczenia VAT przez przedsiębiorstwo w spadku. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą wykorzystać przejęty majątek do dalszego prowadzenia biznesu.

Jak wyjaśnił minister, powstanie przedsiębiorstwa w spadku oznacza na gruncie przepisów ustawy o VAT powstanie nowego bytu – podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej po zmarłym przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną. W związku ze śmiercią tego podatnika przedsiębiorstwo w spadku jest podatnikiem na gruncie VAT w okresie od otwarcia spadku do dnia: wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego (jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa).

Czytaj też: Firma w spadku - ułatwienia podatkowe

Wątpliwości dotyczą zastosowania w tej sytuacji art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Dotyczy to tych towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Minister uznał, że dla ustalenia, czy art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT znajdzie w ogóle zastosowanie, kluczowe jest ustalenie, czy towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, stanowią przedmiot ostatecznej konsumpcji. Inaczej będą traktowane w sytuacji, gdy są wykorzystane przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku bezpośrednio do dalszego prowadzenia przez nich działalności opodatkowanej.

Zgodnie z zasadą generalną towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku, a po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, podlegają opodatkowaniu na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. Jednak zasada ta nie znajdzie zastosowania, jeśli towary te nie stanowią przedmiotu ostatecznej konsumpcji. Wynika to z zasady neutralności oraz wykładni tych przepisów dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

„W przypadku, gdy wskazane towary zostaną wykorzystane przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności opodatkowanej, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT w ogóle nie znajdzie zastosowania. W przeciwnym razie podatnik dwukrotnie ponosiłby ciężar ekonomiczny podatku od tych samych towarów, co nie znajduje uzasadnienia" – wyjaśnił w interpretacji ogólnej wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Jak podkreślił, przy wykładni prawa podatkowego nie należy ograniczać się jedynie do wykładni językowej. Jeśli nie jest ona wystarczająca do wyjaśnienia zakresu stosowania przepisu, należy także brać pod uwagę zasady wykładni systemowej czy celowościowej. Zaznaczył, że jedną z najważniejszych cech podatku od towarów i usług jest neutralność – oznaczająca, że ciężar ekonomiczny tego podatku ponosi wyłącznie ostateczny konsument towaru lub usługi, będący końcowym ogniwem łańcucha obrotu. Neutralność podatku wynika z samej istoty podatku od wartości dodanej.

Numer interpretacji: PT3.8101.1.2020