Konieczność rozwiązania stosunku pracy dotyczy wszystkich osób, którzy nie rezygnując z umowy o pracę przeszli na emeryturę. Co do zasady dotknie więc osób przechodzących na emerytury w okresie między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r

., a więc w okresie, gdy nie było obowiązku zakończenia zatrudnienia by nabyć i pobierać emeryturę.

Kiedy wystarczy jednorazowa rezygnacja z etatu...

Wcześniejsi emeryci, pobierający jednocześnie emeryturę i nadal zarobkujący na podstawie umowy o pracę mogą jednak spać spokojnie, jeśli przed przyznaniem emerytury wcześniejszej rozwiązali swoje angaże. ZUS nie zawiesi im od 1 października 2011 r.prawa do świadczenia.

Zobacz: stanowisko ZUS z 4 maja 2011 r. w sprawie zawieszenia emerytury u osób, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem wcześniejszej emerytury

Nie podlegają bowiem zawieszeniu - w trybie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS -  emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy - uzyskały prawo do emerytury powszechnej.

Zatem wszyscy wcześniejsi emeryci, którzy zrezygnowali z pracowniczego zatrudnienia przed przyznaniem wcześniejszej emerytury nie muszą teraz ponownie rozstawać się z pracodawcami, by móc nabyć i otrzymać emeryturę powszechną w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli 60 lat  w przypadku kobiet i 65 lat  - mężczyzn).

Co istotne, ZUS nie wstrzyma wypłaty emerytury niezależnie od tego, jaka była podstawa prawna przyznania emerytury powszechnej oraz w jaki sposób została obliczona emerytura powszechna, a więc czy obliczono ją:

- według dotychczasowych zasad, tj. w myśl art. 53 ust. 3 lub 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

- w sposób tzw. mieszany - w myśl art. 183 ustawy emerytalnej, a więc częściowo według dotychczasowych, a częściowo według nowych zasad,

- czy też według nowych zasad, a więc na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej.

Kiedy z pracowniczego angażu trzeba będzie zrezygnować ponownie...

Stosunek pracy nawiązany przed nabyciem prawa do emerytury muszą rozwiązać te osoby, które zatrudniły się ponownie po przyznaniu emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

.

W tym przypadku wystąpi konieczność dwukrotnego rozwiązania stosunku pracy: po raz pierwszy - jako warunek uzyskania emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i po raz drugi - jako warunek wypłaty powszechnej emerytury.

Podstawa prawna:

- ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 257, poz. 1726),

- art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Więcej o rezygnacji z zatrudnienia aktywnych zawodowo emerytów pisaliśmy w artykułach:

Emerytura dla pracującego w zawieszeniu

Emerytura albo etat – trzeba będzie wybrać

Pracujący długoletni emeryt też będzie musiał wybrać

Emeryt musi się zwolnić dwa razy

Trzeba pomóc emerytom na etacie

Zobacz serwisy:

Świadczenia » Emeryt i rencista dorabiają

Zwolnienia z pracy » Pracownik idzie na emeryturę lub rentę