- Czy spółka osobowa, jaką jest spółka jawna, może we własnym imieniu wystawić weksel, który ma służyć zabezpieczeniu pewnej transakcji? Czy za zobowiązanie takie odpowiada sama spółka, czy jej wspólnicy, którzy muszą podpisać się na dokumencie?

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 8 § 1 kodeksu spółek handlowych (DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Zgodnie z nim spółka osobowa, czyli m.in. spółka jawna, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Przepis ten w żaden sposób nie wyłącza z tego zakresu zobowiązań wekslowych. Spółka jawna może być zatem jego remitentem, czyli zarówno podmiotem uprawnionym (wierzycielem), jak i dłużnikiem.

W tym ostatnim wypadku jest to jej własne zobowiązanie, a nie wspólników – osób fizycznych, które zgodnie z prawem reprezentacji miały możliwość skutecznego zaciągnięcia zobowiązania w jej imieniu.

W praktyce to oczywiście podpisy tych osób (wspólników) będą musiały znaleźć się na dokumencie. Jeśli chodzi o samą odpowiedzialność za zobowiązanie wekslowe, to sytuacja jest taka sama jak przy każdym innym zobowiązaniu spółki jawnej.

W myśl art. 22 § 2 każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Należy jednak dodać, że jest to odpowiedzialność pomocnicza (subsydiarna). To oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero w przypadku, gdy taka egzekucja z majątku samej spółki okaże się bezskuteczna.

Tak stanowi art. 31 § 1 kodeksu spółek handlowych. Innymi słowy za zobowiązanie wekslowe, jak każde inne, odpowiada spółka jawna. Jednak gdyby się okazało, że jest ona niewypłacalna, to wspólnik musi się liczyć z koniecznością zapłaty z własnego majątku.

Czytaj też:

 

Zobacz:

» Firma » Dłużnicy » Zabezpieczenie roszczeń » Weksle

» Dobra Firma » Firma » Spółki » Odpowiedzialność w spółce » Odpowiedzialność w spółce jawnej

» Niezbędnik » Wzory weksli