Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298)

Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Wzór protokołu

§ 1.1. Określa się wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Zobacz: Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (pdf)

Komentarz

- Sposób wypełnienia wzoru protokołu powypadkowego został przedstawiony punkt po punkcie w komentarzu do § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870).

Przepis intertemporalny

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

§ 2. Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2005.

Komentarz

- Obecnie pracodawcy mogą korzystać wyłącznie z formularzy zgodnych z nowym wzorem, stanowiącym załącznik do komentowanego rozporządzenia.

Jednak różnica między obecnie stosowanymi formularzami a ich poprzednikami sprowadza się do ilości miejsca pozostawionego dla członków zespołu powypadkowego na charakterystykę zdarzenia, jego przyczyn, skutków czy zaleceń profilaktycznych.

Pytania i poszczególne rubryki pozostały bez zmian w porównaniu z wzorem załączonym do nieobowiązującego już rozporządzenia z 3 października 2003 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Utrata mocy

§ 3. Traci moc rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 3 października 2003 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 182, poz. 1783).

Komentarz

- Zastąpienie rozporządzenia z 3 października 2003 nowym może dziwić, biorąc pod uwagę, że jedyną różnicą między tymi regulacjami jest kosmetyczna zmiana załącznika, polegająca na powiększeniu ilości miejsca pozostawionego na opisy do poszczególnych punktów dokumentu.

W efekcie załącznik do obecnie obowiązującego rozporządzenia jest dwukrotnie większy niż w uchylonym akcie prawnym, choć merytorycznie nic ich nie różni.

W pkt 5 ust. 3 nowego protokołu, odnoszącym się do przypadków naruszenia przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia lub zdrowia, dodano jedynie sformułowanie, że naruszenie tych przepisów musi być wyłączną przyczyną wypadku.

Wejście w życie

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie obowiązuje bez zmian od 3 listopada 2004.

Więcej przepisów z komentarzami w serwisie:

Kadry i płace

»

Przepisy z komentarzami

Zobacz także:

Dobra Firma

»

Kadry i płace

»

Wypadek w pracy

Dobra Firma

»

Kadry i płace

»

Choroby zawodowe