Fundusze unijne dla przedsiębiorstw pozwalają finansować różnorodne projekty. Jednak bardzo często hasłem, które im towarzyszy, jest innowacyjność. Zasadą jest bowiem udzielanie grantów tym firmom, które postawią na rozwój poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, pomysłów i wynalazków.

Tak jest także w przypadku kredytu technologicznego. Pod tą nazwą kryje się specjalna pula środków zarezerwowana dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w programie „Innowacyjna gospodarka” (w  działaniu 4.3).

Wsparcie finansowe, jakie oferuje, może być przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Zmiany na lepsze

Chociaż kredyt technologiczny jest dostępny na rynku od dłuższego czasu, nie cieszy się znaczącym zainteresowaniem przedsiębiorców. Podczas gdy większość funduszy unijnych zapisanych w innych programach lub tzw. działaniach dla firm została już wykorzystana, to budżet kredytu technologicznego nie został właściwie naruszony. Wszystko za sprawą skomplikowanych i niekorzystnych procedur udzielania dotacji.

Do tej pory firma, która chciała uzyskać dotację, nazywaną w tym wypadku premią technologiczną, musiała zrealizować całą inwestycję i rozpocząć sprzedaż nowych produktów lub usług powstałych w wyniku jej przeprowadzenia. Innymi słowy musiała np. kupić nową technologię, wdrożyć ją we własnym zakładzie i zacząć sprzedawać nowe bądź zmodernizowane produkty.

Dopiero wielkość takiej sprzedaży, a nie wyłącznie poniesione nakłady (kwalifikowane) na inwestycję, decydowała o wielkości przysługującego grantu. W skrajnym przypadku, gdyby firma nie wykazała żadnych przychodów ze sprzedaży, nie mogłaby liczyć na zwrot części poniesionych nakładów.

Nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która  reguluje zasady udzielania kredytu technologicznego, zmieniła te zasady. Upodobniła je do większości innych dotacji dla firm finansowanych z funduszy europejskich.

Tym samym firma, która teraz skorzysta z kredytu, będzie realizować i rozliczać inwestycję na prostszych zasadach, a przede wszystkim dotacja będzie uzależniona wyłącznie od wielkości tzw. kosztów kwalifikowanych i mapy pomocy regionalnej.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Lista banków współpracujących

- Bank BPH Spółka Akcyjna – www.bph.pl

- BRE Bank SA – www.brebank.pl

- Bank Polska Kasa Opieki SA – www.pekao.com.pl

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA – www.bankbps.pl

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – www.pkobp.pl

- Raiffeisen Bank Polska SA – www.raiffeisen.pl

- ING Bank Śląski SA – www.ingbank.pl

- Bank Ochrony Środowiska SA – www.bosbank.pl

- Bank Handlowy w Warszawie SA – www.citibank.pl

- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA – www.gbw.com.pl

- Mazowiecki Bank Regionalny SA – www.mrbank.com.pl

- Bank Millenium SA – www.millenet.pl

- Alior Bank Spółka Akcyjna – www.aliorbank.pl/pl/

- Krakowski Bank Spółdzielczy – www.kbsbank.com.pl

- DZ Bank Polska SA – www.dzbank.pl

Tak jak dotychczas będzie ona musiała polegać na nabyciu nowoczesnej technologii lub stworzeniu własnej. Za nowoczesną technologię uznaje się taką, która jest stosowana na świecie nie dłużej niż pięć lat. Nabytą lub stworzoną technologię należy wdrożyć, czyli wykorzystać w praktyce w działalności przedsiębiorstwa i na niej się opierając rozpocząć produkcję nowych lub znacząco zmodyfikowanych produktów lub usług.

Przez cały ten czas firma ponosi koszty, z których część będzie należeć do tzw. wydatków kwalifikowanych. Po zakończeniu realizacji projektu firma wystąpi o zwrot części poniesionych nakładów, czyli wypłatę premii technologicznej. Pieniądze zostaną przekazane do banku komercyjnego, który udzielił firmie kredytu, i pomniejszą zobowiązania firmy.

Wartość wypłaconej premii będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa (mikro-, małe czy średnie) i od miejsca realizacji projektu (województwa). Natomiast nie będzie już skorelowana z wielkością przychodów ze sprzedaży nowych towarów lub usług. Maksymalna wielkość premii to 4 mln zł.

Aby lepiej zilustrować dokonane zmiany, posłużmy się uproszczonym przykładem projektu objętego kredytem.

Przykład

Mała firma X z woj. lubelskiego realizowała projekt technologiczny. Nakłady na zakup nowej technologii, jej wdrożenie i rozpoczęcie produkcji wyniosły 2 mln zł (koszty kwalifikowane objęte kredytem).

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej przysługiwało jej wsparcie na poziomie 70 proc. Tym samym mogła liczyć na wypłatę premii w wysokości 1,4 mln zł. I tyle jej przysługiwało, jeśli wykazała w zapłaconych przez nabywców fakturach, że osiągnęła taki wynik ze sprzedaży nowych produktów lub usług.

W praktyce premie były wypłacane transzami wraz z dokumentowaniem przychodów, a ostateczna wartość dotacji mogła być niższa od formalnie przysługującej. Tak było dotychczas. Obecnie, zgodnie z brzmieniem aktualnych przepisów, wyników sprzedaży nie bierze się pod uwagę. Tym samym firma będzie mogła od razu po zakończeniu inwestycji wystąpić o jednorazowe wypłacenie całej premii w celu spłaty kredytu, czyli w tym przykładzie o 1,4 mln zł.

Najpierw do banku

Bank Gospodarstwa Krajowego jest tzw. instytucją wdrażającą działanie 4.3 „Kredyt technologiczny”. To on dysponuje środkami na jego realizację i odpowiada za wypłatę premii.

Jednak, co bardzo istotne, nie udziela bezpośrednio kredytów technologicznych na sfinansowanie inwestycji. Po te należy zgłosić się do jednego z banków komercyjnych, współpracującego w tym zakresie z BGK (zobacz ramka).

To również za pośrednictwem tak wybranej instytucji finansowej firma występuje o przyznanie premii, a po zakończeniu inwestycji o jej wypłatę. Przedsiębiorca nie musi więc załatwiać samodzielnie tych dwóch spraw oddzielnie w obu bankach. Wszystko robi poprzez wybrany bank pośredniczący. Taka konstrukcja tego instrumentu wymusza skorzystanie z kredytu bankowego, udzielanego na komercyjnych zasadach.

Tym samym z programu mogą skorzystać wyłącznie firmy dysponujące zdolnością kredytową. Element ten podlega bowiem ocenie. Zaletą jest to, że po pozytywnym rozliczeniu projektu przedsiębiorca nie musi takiego kredytu spłacać, a przynajmniej nie w całości. Zrobi to za niego BGK, przelewając środki z premii technologicznej na wskazany przez bank komercyjny rachunek.

Innymi słowy wsparciem dla przedsiębiorcy jest premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Warto dodać, że środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu.

Poznaj wymogi

Kredyt technologiczny jest dostępny wyłącznie dla firm z sektora MŚP. Jak już  wspomniałem, wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Należy wyraźnie podkreślić, że kredyt nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji (to firma musi ją wdrożyć samodzielnie, czyli wykorzystać wyłącznie technologię, a nie produkty, które już na niej bazują).

Co wolno sfinansować z kredytu? Decyduje o tym wykaz tzw. kosztów kwalifikowanych. A zalicza się do nich:

- zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

- najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności takiego środka z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu oraz gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia inwestycji,

- budowę i rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe,

- zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które jednocześnie są aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z  29 września 1994 o rachunkowości, będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja, co najmniej przez okres trzech lat od dnia zakończenia jej realizacji, zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej oraz podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

- zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 proc. wydatków kwalifikowanych,

- wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Więcej informacji o kredycie technologicznym można zdobyć w Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl, e-mail:fkt@bgk.com.pl) oraz w każdym ze współpracujących banków. Nabór wniosków na nowych zasadach powinien zostać ogłoszony już w czerwcu. Kolejnych konkursów należy się spodziewać w 2012 i 2013 roku.

Podstawa prawna

Zasady funkcjonowania kredytu technologicznego reguluje ustawa z 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU z 2008 r. nr 116, poz. 730 ze zm.). Ostatnia nowelizacja  ustawy weszła w życie 23 maja (DzU nr 85, poz. 457).

INTENSYWNOŚĆ POMOCY W PROC.

Województwo

Przedsiębiorstwa

Mikro i małe

średnie

kujawsko-pomorskie

70

60

lubelskie

70

60

lubuskie

70

60

łódzkie

70

60

małopolskie

70

60

opolskie

70

60

podkarpackie

70

60

podlaskie

70

60

świętokrzyskie

70

60

warmińsko mazurskie

70

60

dolnośląskie

60

50

pomorskie

60

50

śląskie

60

50

wielkopolskie

60

50

zachodniopomorskie

60

50

mazowieckie

50

40

 

Czytaj też:

Zobacz

» Firma » Dotacje » Dotacje unijne dla firm » Programy krajowe » Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka