Wyroby nieodpowiadające wymaganiom CE, niebezpieczne w stosowaniu można będzie zniszczyć już na granicy. Przedsiębiorca nie tylko straci taki towar, ale jeszcze zapłaci za jego utylizację.

Liczne zmiany wprowadzone najnowszą nowelizacją do ustawy o systemie oceny zgodności dopasowują polskie przepisy do unijnego rozporządzenia 765/2008/WE dotyczącego warunków wprowadzania produktów do obrotu.

Przedsiębiorcy muszą teraz dobrze pilnować tzw. próbek kontrolnych. Są one takie same jak próbki przeznaczone do badań laboratoryjnych i na ich podstawie można stwierdzić, czy np. zabawka czy lodówka odpowiadają przepisom. Jeśli kontroler ich nie dostanie – nałoży na firmę grzywnę.

Organy nadzorujące wyroby ze znakiem CE (m.in. Inspekcja Handlowa czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) mają nie tylko wykrywać nieprawidłowości, ale także współpracować z firmami. Dzięki temu nie trzeba będzie czekać do końca postępowania z powiadomieniem klientów, że produkt jest wadliwy. Wolno też będzie w tym czasie naprawić błąd (np. wymienić niebezpieczne elementy w partii kuchenek mikrofalowych), jeśli okaże się to możliwe. Jeszcze łatwiej będzie z drobniejszymi uchybieniami.

Na etapie kontroli można prowadzić działania naprawcze, jeżeli błędy nie powodują poważnego zagrożenia – mówi Katarzyna Bednarz, naczelnik Wydziału Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku UOKiK – np. dodać brakującą instrukcję w języku polskim.

Jeśli błąd importera czy producenta polegał tylko na tym i zostanie naprawiony, nastąpi umorzenie postępowania.

Firmy nie będą też musiały poświadczać przekazywanych kontrolerom dokumentów, np. notarialnie. Wystarczy, że poświadczy je właściciel albo upoważniony pracownik.

Nowelizacja wprowadza także zmianę do ustawy o wyrobach budowlanych. Umożliwi ona udział przedstawiciela właściwego organu z kraju Unii Europejskiej lub EFTA w kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu. Będzie to możliwe za zgodą organu kontrolującego.

Znaczna część nowych przepisów obowiązuje już od dzisiaj. Ten dotyczący niszczenia wadliwych towarów na granicy i innych nowych uprawnień organów celnych wejdzie w życie 19 listopada.

Podstawa prawna:

- ustawa z 15 kwietnia 2011 r. (DzU nr 102, poz. 586)

Zobacz serwisy:

Firma » Kontrola w firmie

Prawo dla Ciebie » Konsumenci » Bezpieczeństwo produktów