Wystarczającą podstawą wykreślenia z księgi wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.

To sedno uchwały siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego podjętej 9 czerwca (sygn.akt sygnatura akt: III CZP 135/10)

. Przecina ona długi spór, toczący się także w SN, w jakiej formie ma się odbywać takie wystąpienie wspólnika. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił pierwszy prezes SN Stanisław Dąbrowski.

Zgodnie z jednym stanowiskiem wystąpienie ze spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości, wymaga formy szczególnej, obowiązującej w wypadku przeniesienia własności nieruchomości, a więc aktu notarialnego. Chociaż zawarcie umowy spółki cywilnej i jej modyfikacja wymagają jedynie formy pisemnej zwykłej (art. 860 § 2 kodeksu cywilnego), przystąpienie do spółki nowego wspólnika, ale też ustąpienie, powoduje zmianę kręgu współuprawnionych.

Jeżeli we wspólnym majątku jest nieruchomość, to zmienia się także krąg osób z prawem do tej nieruchomości. Za wymaganiem formy aktu notarialnego przemawia także bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

W przeciwnym stanowisku wskazywano, że wypowiedzenie udziału jest sposobem wystąpienia ze spółki, zakończeniem stosunku łączącego wspólnika z pozostałymi wspólnikami. Skutkiem takiego wypowiedzenia jest utrata udziału w majątku wspólnym, pozycji współwłaściciela i współwierzyciela, ale nie jest to uzależnione od rodzaju prawa wspólnego, w szczególności tego, czy wchodzi do niego nieruchomość.

Mimo wypowiedzenia udziału przez jednego lub więcej wspólników spółka nadal istnieje (jeśli pozostaje w niej co najmniej dwóch), istnieje nadal jej majątek wspólny, a wspólnik, który wypowiedział udział, uzyskuje w zamian tylko roszczenie o zapłatę wartości wkładu. Nie ma więc sensu wymóg, aby wypowiedzenia udziału dokonać w formie notarialnej.

Jak widać z podjętej uchwały, SN podzielił drugie z opisanych stanowisk i uchwalił, że do rozstania się ze spółką cywilną, która ma nieruchomość czy prawo użytkowania wieczystego, wystarczy mniej sformalizowane oświadczenie: pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

sygnatura akt: III CZP 135/10

 

Czytaj też:

 

Czytaj więcej:

Dobra Firma » Firma » Spółki » Akcje i udziały