Zarządzający  składowiskiem musi kontrolować sprawność systemu odprowadzania biogazu. Wymagają tego wchodzące w sobotę (18 czerwca) w życie dwa przepisy rozporządzenia w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Takie działania trzeba wykonywać co roku przez 30 lat od czasu, gdy wysypisko zostanie zamknięte.

Na czynnym składowisku  natomiast   niezbędne są comiesięczne  pomiary emisji i składu takiego gazu. Po zakończeniu eksploatacji wystarczą badania co pół roku. Instalacje niezbędne są tam, gdzie utylizuje się resztki ulegające biodegradacji.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra środowiska z 8 grudnia 2010 r. DzU z 2010 r. nr 238, poz. 1588