Ustawa z 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców weszła w życie 1 lipca

.

Stanowi ona, w istocie, nowelizację 92 aktów prawnych, a wspólnym mianownikiem wielu zmian jest uchylenie lub zmiana przepisów w zakresie zaświadczeń lub innych dokumentów, jakich mogą żądać organy administracji publicznej w różnych postępowaniach.

Wśród nowelizowanych ustaw znalazła się również ustawa o  działalności ubezpieczeniowej. Zmiany wprowadzono, m.in., w art. 92 ust. 3 pkt 15 tej ustawy w zakresie formy dokumentów wymaganych wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej dla krajowego zakładu ubezpieczeń.

Wystarczą kopie

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy dla poświadczenia odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej, wystarczające będą „kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie”. Dotychczas wymagane były oryginały lub poświadczone kopie tych dokumentów.

Oświadczenie o niekaralności

Ponadto zmiany wprowadzono w pkt 18 art. 92 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie dokumentów poświadczających brak karalności osób proponowanych na członków zarządu i rady nadzorczej oraz aktuariusza.

Dokumentem, który dotychczas był wymagany, było zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny, a w przypadku obywateli państw obcych – przez właściwy organ. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o działalności ubezpieczeniowej wystarczające będzie oświadczenie o niekaralności tych osób.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w art. 107 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, dotyczącym wydawania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez  główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Trochę niekonsekwencji

Na tle tych zmian, które uproszczają postępowanie o  udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, nie sposób nie zauważyć pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, która może skutkować odmiennymi wymogami w różnych postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W dalszym ciągu bowiem obowiązek złożenia zaświadczeń o niekaralności wystawionych przez odpowiedni rejestr oraz oryginałów lub odpisów dokumentów, poświadczonych przez uprawnioną osobę, potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe spoczywa na podmiotach notyfikujących zamiar nabycia lub objęcia akcji lub udziałów krajowego zakładu ubezpieczeń w przypadku przekroczenia progów określonych w art. 35 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Obowiązek ten nie wynika przy tym bezpośrednio z ustawy, lecz z rozporządzenia wykonawczego.

Trudno powiedzieć, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy – czy taka była intencja ustawodawcy czy też jest to zwykłe niedopatrzenie. Niezależnie od przyczyny nie wydaje się, aby istniał powód uzasadniający zróżnicowanie obu wspominanych rodzajów postępowań.

Nawet jeżeli doszukiwać się uzasadnienia takiego zróżnicowania, to mogłoby się wydawać, że istotniejsze z punktu widzenia sprawowania należytego nadzoru jest postępowanie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności przez zakład ubezpieczeń. To raczej w  tym postępowaniu organ nadzoru jest szczególnie zainteresowany uzyskaniem właściwych informacji dotyczących kandydatów na członków zarządu.

W postępowaniu notyfikacyjnym natomiast zaświadczenia o niekaralności muszą złożyć członkowie zarządu podmiotu zamierzającego nabyć lub objąć akcje krajowego zakładu ubezpieczeń, którzy, co do zasady, mają mniejszy wpływ na bieżącą działalność zakładu ubezpieczeń.

A może przeoczenie

Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwykłe przeoczenie ustawodawcy. Możliwe, że na etapie analizy aktów prawnych podlegających nowelizacji w ustawie o działalności ubezpieczeniowej jeszcze nie obowiązywały nowe przepisy o notyfikowaniu zamiaru nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń.

Przepisy te weszły w życie 13 sierpnia 2010, a wspominane już rozporządzenie wykonawcze – 1 września 2010.

Komentuje Anna Tarasiuk-Flodrowska radca prawny w Hogan Lovells

Można sformułować wniosek de lege ferenda dotyczący dostosowania przepisów o postępowaniu notyfikacyjnym do zmienionych przepisów art. 92 i 107 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie formy wykazywania niekaralności członków zarządu oraz poświadczenia ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Wydaje się bowiem, że również w postępowaniu notyfikacyjnym wystarczający powinien być wymóg złożenia oświadczenia o niekaralności oraz kopii dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co istotne, dzięki umieszczeniu w rozporządzeniu wykonawczym szczegółowych regulacji dotyczących dokumentów składanych do Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu notyfikacyjnym, nie ma potrzeby dokonywania zmian w samej ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Tym samym zmiany mogą zostać ograniczone do zmodyfikowania treści rozporządzenia wykonawczego przez ministra finansów.

—Anna Tarasiuk-Flodrowska jest radcą prawnym w Hogan Lovells

—Wojciech Łuczka jest tam aplikantem radcowskim