Nie.

Z art. 14 ust. 1

ustawy o VAT

wynika obowiązek opodatkowania towarów, które pozostały w spółce cywilnej bądź handlowej niemającej osobowości prawnej (bądź u osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą) na moment likwidacji działalności. W myśl tego przepisu „opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów".

Organy podatkowe potwierdzają, że inwestycji w obcym środku trwałym nie można uznać za towar w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem nie podlega ona opodatkowaniu w chwili zaprzestania działalności (przywołany przepis nie ma tu zastosowania). Jak jednak wskazała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 14 stycznia 2010 r. (IPPP1-443-1014/09-4/PR), w takim przypadku może powstać obowiązek korekty VAT odliczonego od nakładów na cudzą nieruchomość w związku ze zmianą przeznaczenia tych nakładów, które ostatecznie nie będą służyć czynnościom opodatkowanym.

Masz pytanie, napisz: vademecum@rp.pl