W grudniu 2012 r. pracownik nie świadczył pracy przez jeden dzień z przyczyn nieusprawiedliwionych, jak i przez tydzień, ponieważ chorował. Zakładamy, że zwolnienie lekarskie opiewało na siedem dni, w tym pięć roboczych i że pracownik niezdolny do pracy za ten okres ma prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego.

Obliczając należne podwładnemu wynagrodzenie za grudzień, należy sięgnąć do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm., dalej rozporządzenie).

Według jego § 11, aby obliczyć wynagrodzenie ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30.

Potem otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (pamiętając przy tym, że bierze się pod uwagę wszystkie dni orzeczonej niezdolności, a nie tylko robocze). Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Do tego obliczenia należy przyjąć pełne wynagrodzenie zasadnicze, bez pomniejszania go o wynagrodzenie za jednodniową nieobecność.

Zatem obliczenia dla pracownika będą wyglądały następująco:

3000 zł : 30 = 100 zł

100 zł x 7 dni = 700 zł

3000 zł – 700 zł = 2300 zł.

Za czas jednodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności nie przysługuje wynagrodzenie. Aby ustalić wysokość tej kwoty, należy z kolei sięgnąć do § 12 rozporządzenia.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Obliczając wynagrodzenie ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik w tym miesiącu był nieobecny w firmie z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn.

Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Tu zatem rachunki będą następujące:

3000 zł : 152 godziny (wymiar czasu pracy w grudniu 2012 r.) = 19,74 zł

19,74 zł x 8 godzin nieobecności= 155,76 zł

Tę kwotę powinniśmy odjąć od kwoty należnego wynagrodzenia pomniejszonej o czas niezdolności do pracy.

2300 zł – 155,76 zł = 2144,24 zł.

Należne wynagrodzenie za grudzień dla pracownika czytelnika to zatem 2144,24 zł. Do tej kwoty dojdą ewentualne dodatki za przepracowane w grudniu noce. Za czas niezdolności do pracy pracownik powinien otrzymać także wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.