Przy rosnącym znaczeniu eksportu, zwłaszcza na rynki wschodzące, istotne znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie transakcji handlowych. Jednym z pewniejszych sposobów, choć równocześnie droższych, jest akredytywa dokumentowa.

Akredytywa dokumentowa (ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC) jest instrumentem, który ogranicza ryzyko w handlu zagranicznym, gdy zaufanie stron kontraktu do siebie jest ograniczone albo, gdy istnieją okoliczności zewnętrzne zwiększające niebezpieczeństwo, że kontrahent nie wywiąże się z zobowiązań.

Stanowi ona pisemne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej na podstawie dokumentów, które są wymienione w jej treści. Zatem można powiedzieć, że w przypadku akredytywy płatność dokonuje się za pośrednictwem banku. Przydatna jest szczególnie w przypadku eksportu do krajów egotycznych z punktu widzenia Polski i tam, gdzie jest duże ryzyko niewypłacalności kontrahenta handlowego, także z przyczyn politycznych, jak również przy kontraktach z nowymi partnerami.

Firma, która jest zobowiązana do zapłacenia za towar lub usługę, zleca bankowi otworzenie akredytywy dla odbiorcy płatności, czyli beneficjenta. Dzięki akredytywie przedsiębiorca, który dostarczy towar albo usługę zgodnie z warunkami umowy, ma gwarancję otrzymania zapłaty pieniędzy z banku, nawet wtedy, gdy importer będzie niewypłacalny. Koszty akredytywy ponosi odbiorca towaru, czyli importer.

Akredytywa spełnia zatem funkcje płatnicze, ale na tym nie koniec. Instrument ten przynosi korzyści zarówno eksporterowi, jak i importerowi, ponieważ dla obu stron ogranicza ryzyko transakcji. Dla tego pierwszego stanowi ona zabezpieczenie zapłaty w określonym terminie i umożliwia finansowanie w przypadku odroczonego terminu płatności. Natomiast dla drugiego jest gwarancją otrzymania towaru zgodnie z warunkami dostawy, czyli odpowiedniej jakości i w odpowiednim terminie. Ułatwia mu negocjowanie dłuższych terminów płatności i generalnie korzystniejszych warunków umowy.

Akredytywa jest zobowiązaniem samoistnym i niezależnym od umowy kupna-sprzedaży i nie mają tutaj znaczenia żadne porozumienia lub zobowiązania wynikające z kontraktu. Zapłata następuje wyłącznie po przedstawieniu zgodnych z warunkami akredytywy dokumentów, które pozwalają na weryfikację, czy firma właściwie wywiązała się ze swojego zobowiązania.