Będą zmiany w zasadach przyznawania pożyczek przedsiębiorcom  dotkniętym skutkami żywiołu. Zawiera je projekt nowelizacji ustawy  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z usunięciem skutków powodzi.

Mają one na celu udoskonalenie rozwiązań tej ustawy. Dotychczasowa praktyka pokazała bowiem, że obowiązujące przepisy zawierają wiele niedociągnięć.

Proponuje się więc, by przepisy jednoznacznie wskazywały, że podstawą  określenia wysokości pożyczki  będzie wartość szkody  oszacowana przez komisję, rzeczoznawcę lub ubezpieczyciela.  Ma to przeciwdziałać przedstawianiu wartości szkody  tylko szacunkowo.

Projekt pozwala  zmienić  cel, na jaki  przedsiębiorca otrzymał pożyczkę. Nadal jednak będzie mogła być  przeznaczona tylko  na usunięcie szkód po powodzi.  W praktyce dochodzi na tym tle do nieporozumień. Przedsiębiorcy we własnym zakresie częściowo usuwają szkodę, a pieniądze, które otrzymali w ramach pożyczki, chcieliby przeznaczyć na  inne popowodziowe naprawy. Dziś nie mogą tego zrobić.

Projekt  przewiduje także, że jeżeli przedsiębiorca nie wykorzystał pożyczki w całości, to resztę musi zwrócić. Dziś nie ma przepisów regulujących te kwestie. Ustawa mówi jedynie, że fundusz pożyczkowy odmawia  umorzenia pożyczki niewykorzystanej.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe