Nie.

Jeśli wypowiedzenie wyprzedziło wniosek pracownika o urlop ojcowski, to jest skuteczne. Angaż zakończy się w pierwotnym terminie wynikającym z okresu wypowiedzenia umowy, a wraz z nim urlop ojcowski. Szef udziela go na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, złożony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Pracownik miałby ochronę, gdyby wcześniej nie dostał wymówienia. Zgodnie bowiem z art. 182 3 § 3 k.p. do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio m.in. art. 177 k.p. Oznacza to, że korzystający z niego jest chroniony tak jak osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim. Szef nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika, a reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na rozstanie. Ochrona obejmuje zarówno samo dokonanie wypowiedzenia przez pracodawcę, jak i skutki biegnącego już wymówienia (nie dojdzie do rozwiązania angażu na skutek wypowiedzenia otrzymanego przed rozpoczęciem urlopu).

Urlop ojcowski (podobnie jak dodatkowy macierzyński i rodzicielski) jest fakultatywny. Zatem inaczej niż przy macierzyńskim jego start nie następuje automatycznie, lecz jest skutkiem złożenia wniosku. Nie wpływa to jednak na zakres ochrony. Etatowcowi nie wolno wręczyć wypowiedzenia w okresie urlopu ojcowskiego.

Ochrona przed wymówieniem ma charakter bezwzględny. Jest tak nawet wtedy, gdy termin upływu okresu wymówienia przypadałby po zakończeniu ojcowskiego. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że wyrażony w art. 177 § 1 k.p. zakaz wypowiedzenia (i rozwiązania) przez pracodawcę angażu z pracownicą w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego nie oznacza, że wypowiedzenie nie wywołuje skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy. Jest ono niezgodne z prawem, a skutki tego określone są w art. 45 § 1 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2010 r., I PK 17/10).

Wypowiedzenie można kwestionować przed sądem pracy. Pracownikowi przysługuje roszczenie o uznanie go za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie.

Samo złożenie wniosku o urlop ojcowski nie tworzy od razu ochrony – zaczyna się ona z rozpoczęciem urlopu ojcowskiego, czyli po 7 dniach od przekazania szefowi wniosku o ten urlop.