Wypowiedzenie umowy o pracę złożone poprzedniemu pracodawcy pozostaje w mocy. Art. 231 k.p. stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Natomiast za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Z przepisu tego jasno wynika, że nowy pracodawca wstępuje jako strona umów o pracę w miejsce dotychczasowego. Wypowiedzenie angażu wiąże więc także nowego pracodawcę.

Co do możliwości odwołania wymówienia, to należy zastosować art. 61 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p. Stanowi on, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Zatem odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Ponieważ szef ma już deklarację woli złożoną przez pracownika co do rozstania, to cofnąć ją można tylko za zgodą pracodawcy.

Warto tu przytoczyć tezę z wyroku Sądu Najwyższego z 13 maja 1998 r. (I PKN 101/98). Przejęcie części zakładu pracy w trybie art. 231 § 1 k.p. w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę powoduje, że nowy pracodawca, wstępując z mocy prawa w uprawnienia i obowiązki poprzedniego, jest związany wypowiedzeniem, jeżeli nie dokona czynności zmierzających do jego cofnięcia przed datą rozwiązania stosunku pracy. Oczywiście ta sama zasada obowiązuje także wtedy, kiedy wymówienie złożył pracownik.