W katalogu wydatków, jakie pracodawca może pokryć ze środków funduszu rehabilitacji, jest  m.in. podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1300). Ponieważ rozporządzenie nie precyzuje, jakie świadczenia wchodzą w ten zakres, organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org zwróciła się do resortu pracy z pytaniami, czy ze środków ZFRON można sfinansować pracownikom niepełnosprawnym koszt szczepień ochronnych zapobiegających zakażeniom, a także badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników niepełnosprawnych.

Jak wynika z odpowiedzi resortu pracy >patrz ramka – choć przepisy dotyczące administrowania funduszem rehabilitacji nie zakazują finansowania z jego środków tego rodzaju kosztów, to nie można wywodzić, że jest to możliwe. Należy kierować się celem i grupą osób, które wymagają szczepień i badań. Te, które mają na celu profilaktykę związaną z pracą w narażeniu na zakażenie,  dotyczą natomiast wszystkich osób pracujących w takich warunkach. Zabiegi te nie mają żadnego związku z niepełnosprawnością. W związku z tym nie ma podstaw, żeby z tego funduszu pokryć koszty tych szczepień i badań.

—Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 22 listopada 2013 r. w sprawie finansowania kosztów szczepień i badań z ZFRON (BON-I-52311-455-2-PM/13)

Odpowiadając na pismo z 18 października 2013 r. (wpływ: 22 października, znak OBPON.ORG/223/40/MT-P/2013.10.18) w sprawie możliwości finansowania ze środków zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom i badań sanitarno- -epidemiologicznych w ramach zapewnianej doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia, że:

Przepis stanowiący podstawę do finansowania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej – § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810 ze zm.) nie wskazuje wprost możliwości lub zakazu finansowania szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom i badań sanitarno- -epidemiologicznych w ramach zapewnianej doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej.

Pamiętać jednak należy, że środki ZFRON są gromadzone w związku z potrzebami niepełnosprawnych pracowników zakładu pracy chronionej w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Wskazane powyżej cele pracodawca musiałby ponieść także wówczas, gdyby zatrudniał pracowników pełnosprawnych, którzy świadczyliby pracę na terenie szpitala.

Stanowisko resortu pracy jest dostępne tutaj.