Prezentowane średnie wynagrodzenia całkowite brutto dyrektorów oraz kierowników zostały obliczone na podstawie danych z 332 zakładów działających na terenie Polski. Są to głównie firmy zagraniczne oraz produkcyjne (78 proc. próby).

Mimo pozornego zróżnicowania wynagrodzeń na wyższym szczeblu zarządzania w poszczególnych województwach, nie widać istotnej zależności między tymi zmiennymi. Przedsiębiorstwa, ustalając wynagrodzenia dyrektorów, kierują się głównie wielkością organizacji (przychody, zatrudnienie), a mniej jej lokalizacją. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które od lat charakteryzuje się najwyższymi płacami. Jednak i ta różnica z biegiem lat się zmniejsza.

Trochę inaczej wygląda sytuacja pracowników średniego szczebla zarządzania. W województwach silnie uprzemysłowionych, w których popyt na pracę jest większy (dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie), obserwujemy wyższe płace kierowników. Przedsiębiorstwa konkurują tam o najlepszych menedżerów, oferując m.in. wysokie zarobki. W regionach mniej uprzemysłowionych (małopolskie, zachodniopomorskie czy kujawsko-pomorskie), gdzie podaż pracy przewyższa popyt, obserwujemy niższe płace. Różnice mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent.

Damian Żmigrodzki  kierownik działu analiz wynagrodzeń Sedlak & Sedlak