Generalnie, zgodnie z ogólną zasadą, wskazaną w art. 99 kodeksu cywilnego jeśli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do podejmowania czynności zwykłego zarządu.

Zgodnie z art. 412

1

§ kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo stanowi oświadczenie woli, które upoważnia dany podmiot do tego, by dokonywał określonych czynności.  Musi zostać udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółki, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki. Pełnomocnictwo z art. 412 kodeksu spółek handlowych jest pełnomocnictwem specyficznym w stosunku do pełnomocnictw uregulowanych w kodeksie cywilnym.

Pełnomocnik składa oświadczenia woli, z których mogą powstać szczególnego rodzaju czynności prawne.

Przykład

Reprezentacja akcjonariusza przez pełnomocnika nie jest identyczna ze składaniem oświadczeń przez tego pełnomocnika, ale powołaniem na pełnomocnictwo i wynikające z tego uprawnienia (wyrok SN ?z 6 sierpnia 1990 r., ?IV CR 160/90).

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Oznacza to, że udzielenie go w formie pisemnej polega na prawidłowym sporządzeniu dokumentu, podpisanego przez mocodawcę.