Tak.

Należy ustalić proporcjonalny dodatkowy urlop wypoczynkowy za dwa miesiące zatrudnienia w 2014 r., biorąc za podstawę roczny wymiar tego wolnego właściwy dla jego etatu (5 dni). Mamy tu bowiem do czynienia z kolejnym dodatkowym urlopem osoby z niepełnosprawnością.

Umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia pracownika do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Tak stanowi § 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji). Pierwszy dodatkowy wypoczynek osoby te uzyskują po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia ich do wskazanych stopni ułomności. Nie należy się on jednak zainteresowanym uprawnionym do urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w roku kalendarzowym bądź do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów wynoszącego przynajmniej 10 dni roboczych rocznie (§ 19 ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji).

Odpowiednio kodeks

Pierwszy dodatkowy urlop pracownik niepełnosprawny nabywa w całości, choćby uzyskał go w grudniu. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2011 r. Jeśli więc niepełnosprawny został zaliczony do np. umiarkowanego stopnia 10 grudnia 2012 r., prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego (10 dni roboczych przy pełnym etacie) uzyskuje 10 grudnia 2013 r. Choć dzieje się to pod koniec roku, pierwszy ekstraurlop odbiera w całości (niewykorzystany przechodzi na następny rok).

Jednocześnie w tej interpretacji resort przypomina, że zgodnie z art. 66 ustawy o rehabilitacji w sprawach nią nieuregulowanych sięga się po przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego i kodeksu pracy. Oznacza to m.in., że:

Pracownik czytelnika ma zatem prawo do 5 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Proporcja na koniec...

Skoro w grę wchodzi kolejny urlop dodatkowy (co wynika z treści pytania), nabył do niego prawo 1 stycznia 2014 r. w wymiarze nowych 5 dni.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W roku, w którym ustanie zatrudnienie, u dotychczasowego pracodawcy podwładnemu należy się urlop, w tym dodatkowy, obliczony proporcjonalnie do okresu u niego przepracowanego (art. 1551 § 1 pkt 1 k.p.). W tej sytuacji urlop dodatkowy wynosi w zaokrągleniu 1 dzień (wedle wyliczeń 2/12 x 5 dni). Przy jego udzielaniu pamiętamy, że:

...i na początek

Jeśli pracownik znajdzie w tym roku kolejną etatową pracę, będzie mu się należał od nowego pracodawcy urlop dodatkowy proporcjonalny do okresu:

Tak samo rozlicza się dodatkowy urlop, jeśli nowe zajęcie niepełnosprawny podjął w innym roku kalendarzowym niż ten, kiedy utracił poprzednią posadę (art. 1551 § 21 k.p).