Konflikty przedsiębiorców ?z klientami czy kontrahentami nie muszą trafiać na wokandę. Istnieją pozasądowe metody rozstrzygania sporów: mediacje oraz sądy konsumenckie. Ich zaletą są uproszczone procedury, krótkie terminy ?i niskie koszty.

Stałe polubowne sądy konsumenckie (SPSK) działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Co do zasady rozpatrują one spory dotyczące sprzedaży oraz świadczenia usług, których wartość nie przekracza 10 tys. zł. Jednak SPSK przy Inspekcji Handlowej w Warszawie nie ma ograniczonej wartości przedmiotu sporu. Postępowanie ?w SPSK przy IH jest bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnej opinii rzeczoznawcy lub biegłego. Oczekiwanie na wydanie rozstrzygnięcia wynosi przeciętnie do dwóch miesięcy. Jednak aby sąd zajął się sprawą, muszą na to wyrazić zgodę zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Firmy coraz częściej korzystają z tej możliwości. Łączna wartość spraw rozpatrywanych przez SPSK w ciągu pięciu ostatnich lat wyniosła ponad 15 mln zł.

Innym sposobem rozwiązywania sporów jest mediacja. ?W latach 2009–2013 inspektorzy Izby Handlowej przeprowadzili ich ponad 58 tys. – pokazują statystyki Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Większość sporów rozstrzyganych w ten sposób dotyczy zakupu obuwia. Rzadziej mediacje dotyczą odzieży i sprzętu komputerowego oraz usług, np. motoryzacyjnych czy pralniczych.

Mediacja umożliwia także rozwiązanie sporów między przedsiębiorcami. Od kwietnia 2014 r. funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Mediacji (MCM). Dostępne jest ono dla wszystkich podmiotów, w szczególności członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. MCM ma możliwość mediacji w wielu językach. – Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach, prowadzący mediacje w językach obcych i posiadający doświadczenie zarówno merytoryczne, jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego – zapewnia koordynatorka MCM Ewelina Stobiecka.

Mediacja pozwala firmom rozwiązać spór i bardzo często umożliwia im kontynuację współpracy. W przeciwieństwie do procesu sądowego strony nie są przeciwnikami, ale partnerami dążącymi do osiągnięcia porozumienia. Wypracowaną w mediacjach ugodę można zatwierdzić ?w sądzie, tak aby nabrała mocy wyroku sądowego i stanowiła tytuł egzekucyjny.

We wrześniu 2013 r. minister gospodarki powołał Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. Jego celem jest m.in. ocena potrzeby zmian w prawie oraz wypracowanie rekomendacji na rzecz rozwoju mediacji ?i arbitrażu. – Zespół ma zaproponować działania pozalegislacyjne, które spowodują szersze wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania sporów w praktyce obrotu gospodarczego – wyjaśnia Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki.