Taki rodzaj dotacji przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (DzU z 2014, poz. 1570).

Wprowadzenie towaru do swobodnego użytkowania na zagranicznym rynku może być uzależnione od przejścia procesu jego certyfikacji i uzyskania stosownych atestów. Bez odpowiedniego certyfikatu jego eksport będzie zatem niemożliwy. Z drugiej strony przeprowadzenie takiego procesu jest kosztowne, ponieważ wymaga wysłania próbki towaru, opłacenia kosztów jego badania (analizy) i wystawienia dokumentów certyfikujących. I właśnie po to, żeby zachęcić przedsiębiorców do takich działań, a tym samym ułatwić im etap wchodzenia na obce rynki, resort gospodarki oferuje w tym zakresie wsparcie. Jest ono kierowane zarówno do tych firm, które po raz pierwszy muszą uzyskać odpowiedni certyfikat, jak i do tych, które muszą odnowić ważność atestu już posiadanego.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem przez uzyskanie certyfikatu wyrobu należy rozumieć działania związane z uzyskaniem oraz przedłużeniem ważności certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych. Kiedy akt ten mówi o kosztach zdobywania lub przedłużania ważności takich dokumentów, w praktyce chodzi o wydatki poniesione na:

- zakup niezbędnych usług doradczych,

- przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej,

- transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych,

- przeprowadzenie audytu,

- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,

- wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Przedsiębiorca, który przygotuje właściwy wniosek i uzyska certyfikat, może liczyć na refundację połowy poniesionych wydatków. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem przyznana pomoc de minimis może pokrywać 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, przy czym jej maksymalna wysokość jest ograniczona do kwoty 50 tys. zł w skali roku.

Bardzo ważne jest to, że wsparcie nie dotyczy przypadków uzyskiwania dokumentów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.