To jedna ze zmian, które wprowadzi nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej, przyjęta we wtorek przez rząd. Przymus rzecznikowski zostanie zniesiony np. w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wynalazków czy znaków przemysłowych.

– Projekt zawiera wiele niekoniecznie rewolucyjnych, za to porządkujących zmian, które mogą usprawnić i skrócić postępowanie, a nawet zwiększyć liczbę zgłoszeń – wskazuje mecenas Anna Kruszewska, partner w kancelarii Hasik, Wiński i Partnerzy.

Nowe przepisy wprowadzą tzw. ulgę w nowości. Umożliwi ona uzyskanie patentu osobie, której wynalazek został wcześniej ujawniony, ale z oczywistym nadużyciem, np. na skutek wykradzenia. Wynalazca powinien też dokonać zgłoszenia takiego wynalazku w ciągu sześciu miesięcy od jego ujawnienia.

Nowelizacja rozszerza także możliwości ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie. Obecnie zwolnienie jest przewidziane tylko dla osób zgłaszających wynalazki i wzory użytkowe. Po zmianach obejmie także zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ulga w opłacie zmniejszy się z 30 do 20 proc. pełnej opłaty.

– Możliwość częściowego zwolnienia zgłaszającego z opłaty za wniosek sprawi, że zgłoszenie będzie tańsze, a przez to atrakcyjniejsze dla potencjalnych zgłaszających – mówi mec. Kruszewska.

To niejedyna zmiana w ustawie w kwestii opłat. Kolejna dotyczy kosztów tłumaczenia materiałów i dowodów przedstawianych podczas postępowania zgłoszeniowego. Obciążą one zgłaszającego, a Urząd Patentowy będzie mógł żądać zaliczki na ich uiszczenie.

Projekt przewiduje także wprowadzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych. Różnią się od patentów podstawowych tym, że udzielona ochrona jest ściśle związana z produktem, który uzyskał zezwolenie na obrót. Teraz dodatkowe prawa ochronne są wpisywane do zwykłego rejestru patentowego, często wprowadza to w błąd co do udzielonego prawa.

Zdaniem mec. Anny Kruszewskiej pozytywnie należy ocenić również wprowadzenie instytucji tzw. listu zgody. – To umowa między uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy a podmiotem zamierzającym zgłosić podobny znak – wyjaśnia.

Znowelizowane przepisy określają także postępowanie Urzędu w sprawach uznawania w Polsce skutków międzynarodowych rejestracji wzorów przemysłowych.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu