Anna Telec, radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy

Pracownik otrzymał w czasie zwolnienia lekarskiego list polecony z pismem informującym o zwolnieniu z pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Czy zwolnienie pracownika w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest zgodne z prawem? – pyta czytelnik.

Tak.

Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby w trybie art. 52 kodeksu pracy rozwiązać umowę o pracę z osobą przebywającą na zwolnieniu lekarskim. Przepis ten stanowi w § 1, że umowę można rozwiązać bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie, gdy:

- ciężko naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze,

- popełni w czasie trwania zatrudnienia przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

- w sposób zawiniony utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej zakończenie współpracy. Po tym czasie nie może już go zwolnić, powołując się na tę przyczynę.

Art. 41 k.p. przewiduje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej jego nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia. Z tego przepisu wynika zakaz wypowiadania angaży osobom nieobecnym w pracy z usprawiedliwionych przyczyn (m.in. korzystających ze zwolnienia lekarskiego). Zakaz ten nie dotyczy jednak możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zgodnie z art. 56 k.p. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Żądanie to ma wnieść do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 264 § 2 k.p.).

podstawa prawna: art. 41, art. 52, art. 56, art. 264 § 2 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)