W ocenie Rady, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym rządu i premiera, w dokumencie założeń nie zidentyfikowano realnych barier rozwoju przedsiębiorczości, jak również propozycji konkretnych rozwiązań mogących istotnie wpłynąć na eliminację zbędnych ograniczeń.

W związku z tym aktualna wersja projektu założeń takiego aktu prawnego nie jest na tyle dojrzała, aby oprzeć na niej dalsze etapy procesu legislacyjnego.

Według propozycji Ministerstwa Gospodarki nowa ustawa ma zawierać katalog wyraźnie sformułowanych zasad dotyczących praw przedsiębiorców w relacjach z administracją, a naczelną zasadą ma być założenie uczciwości przedsiębiorcy, co sprawia, że w razie wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza możliwych wielu interpretacji, organy administracji będą zobowiązane rozstrzygać je na korzyść przedsiębiorców.

W ocenie Rady Legislacyjnej projekt stanowi zbiór ogólnych zasad wykonywania działalności, wśród których powtórzono niektóre wskazane już w konstytucji.