Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego jest coraz częściej wybieraną formą ochrony przez przedsiębiorców, których celem jest rozwój działalności w regionie Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy dokonujący zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych (tzw. CTM) mogą liczyć na coraz szybsze rozpatrywanie ich wniosków przez Urząd ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante (tzw. OHIM). Usprawnienie analizy wniosków o rejestrację przez OHIM ma skutkować większą liczbą przyznawanych praw, a co za tym idzie, zachęceniem przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej do dokonywania zgłoszeń, w celu zapewnienia sobie wyłączności na wybrane oznaczenia odróżniające.

OHIM wprowadził szybszą publikację zgłoszeń, w drodze nieodpłatnej procedury przyspieszonej (tzw. Fast Track). Nowa procedura umożliwia publikację wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego dwukrotnie szybciej w porównaniu z dotychczasowym standardem, zgodnie z którym publikacja zgłoszeń następuje po upływie 8–11 tygodni od dnia uiszczenia opłaty za zgłoszenie.

Dla celów procedury przyspieszonej opracowany został formularz zawierający pola obowiązkowe oraz opcje domyślne, co ma powodować, że wniosek o rejestrację znaku wspólnotowego przetwarzany będzie tak szybko, jak to możliwe.

Aby wniosek został zakwalifikowany przez OHIM do procedury przyspieszonej, wnioskodawca zobowiązany jest do:

- Wyboru znaku towarowego spośród:

– znaków słownych,

– znaków graficznych,

– znaków przestrzennych lub

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

– znaków dźwiękowych.

- Wyboru towarów i usług z ujednoliconej bazy danych OHIM, zawierającej wcześniej zatwierdzone i przetłumaczone zwroty.

- Załączenia wszelkich stosownych załączników (np. dokumentu pierwszeństwa) do wniosku o rejestrację w chwili jego składania.

- Dokonania płatności przy składaniu wniosku lub niezwłocznie po jego złożeniu.

W przypadku gdy znak towarowy jest znakiem graficznym lub przestrzennym i wniosek dotyczy wyboru kolorów, wykorzystać można jedynie kolory wskazane w formularzu, czyli nie można określić koloru niestandardowego.

Mimo że niektóre wnioski mogą być zgodne z warunkami procedury przyspieszonej w chwili ich składania, w późniejszym okresie mogą one utracić status wniosków przetwarzanych w ramach tej procedury. Może to wynikać z ujawnionych w trakcie analizy braków spełnienia bezwzględnych podstaw rejestracji, np. faktu, iż znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej.

Inne przyczyny niezastosowania procedury przyspieszonej obejmują m.in. takie sytuacje, jak:

- złożenie wniosku o ograniczenie towarów i usług, dla których znak ma być chroniony (tj. zawężenie ochrony),

- brak załączników dotyczących pierwszeństwa w trakcie procedury rejestracyjnej,

- wskazanie przez zgłaszającego, że znak towarowy ma być znakiem wspólnym, przysługującym kilku podmiotom.

Inną istotną, właśnie wprowadzoną praktyką OHIM jest rozpatrywanie tylko takich wniosków o rejestrację wspólnotowych znaków towarowych, za które zostały uiszczone opłaty urzędowe. Dotyczy to zarówno zgłoszeń rozpatrywanych w trybie procedury przyspieszonej, jak i tych procedowanych w trybie standardowym. Taka praktyka OHIM pozwoli na nierozpatrywanie zgłoszeń porzuconych znaków towarowych, które nigdy nie zostały opłacone, co wpłynie w znacznym stopniu na terminowość uzyskiwania praw z rejestracji przez tych zgłaszających przedsiębiorców, którzy dopełnili obowiązku uiszczenia opłaty urzędowej.

Dokonane zmiany mają na celu usprawnienie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Należy je ocenić pozytywnie. Dotychczas uzyskanie ochrony w Unii Europejskiej było możliwe najszybciej po ok. sześciu miesiącach od dnia zgłoszenia znaku w OHIM, w przypadku gdy zostały spełnione wszelkie warunki uzyskania rejestracji i zgłoszeniu nie sprzeciwiły się osoby trzecie.

Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego jest coraz częściej wybieraną formą ochrony przez tych przedsiębiorców.

Autor jest rzecznikiem patentowym w kancelarii K&L Gates Jamka sp.k.