Program „Inteligentny rozwój" podzielony jest na tzw. działania i poddziałania. Za realizację niektórych z nich odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. I właśnie już w lipcu ma ona ogłosić konkurs, w którym o dofinansowanie będą mogli walczyć ci przedsiębiorcy, których plany inwestycyjne będą zgodne z wytycznymi dla działania 3.2.1 „Badania na rynek".

Zgodnie z tymi wytycznymi, zaplanowane jest w nim wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub nabytych od innych jednostek, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji.

Wsparcie udziale będzie na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Inteligentny rozwój". W tej chwili akt ten jest na etapie projektu.

A jak z niego wynika wspomniane wsparcie (w zakresie wspomnianego działania) udzielane będzie jako regionalna pomoc inwestycyjna. A taka może zostać przyznana wyłącznie na inwestycję początkową, tj.:

- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącej firmy, dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

- nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywa są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

W §11 projektu rozporządzenia wskazano na tzw. koszty kwalifikowane, tworząc ich katalog. Należy zauważyć, że łączna wartość kosztów nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz tych ponoszonych na nabycie robót i materiałów budowlanych została ograniczona i nie może przekroczyć 10 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu, ograniczenie to wynika z art. 69 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 oraz z faktu stosunkowo niewielkiej alokacji (budżetu) przeznaczonej na opisywane działanie. A to, cytując dalej uzasadnienie, powoduje, że należy skoncentrować pomoc na kosztach kluczowych dla realizacji projektu tzn. na maszynach i urządzeniach niezbędnych do wdrożenia prac B+R. W ten sposób wsparcie będzie mogło zostać udzielone większej liczbie przedsiębiorców.