Spółką osobową jest: komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska i jawna. Firma stanowi obligatoryjny element jej umowy podlegający obowiązkowemu ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców.

Najpierw komandytowa

W skład firmy spółki komandytowej mogą wchodzić wyłącznie nazwiska albo nazwy komplementariuszy. Gdy spółkę tworzą jedynie osoby fizyczne, korpus firmy powinien zawierać nazwisko jednego, kilku, ewentualnie wszystkich wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (komplementariuszy). Może być on wzbogacony ich imionami albo pierwszymi literami imion. Koniecznym dodatkiem jest oznaczenie „spółka komandytowa" >patrz przykład 1. Nie może być on przy zgłoszeniu do KRS skracany ani używany w innych językach niż polski. Dopuszczalne jest podanie informacji o prowadzonym przedsiębiorstwie, np. o rodzaju działalności >patrz przykład 2.

Przykład 1

Nazwą spółki, w której pan Nowak jest komplementariuszem, może być: Paweł Nowak spółka komandytowa.

Przykład 2

Pani Kowalska, komplementariusz, stwierdziła, że w firmie musi być dodatek wskazujący profil działalności. W związku z tym jej nazwa może brzmieć: Berenika Kowalska – Produkcja Artykułów Biurowych – spółka komandytowa.

Gdy komplementariuszem jest osoba prawna bądź spółka osobowa, to w firmie – oprócz dodatku „spółka komandytowa" – należy podać jej pełne brzmienie >patrz przykład 3. Nie jest wykluczone nazwisko komplementariusza – osoby fizycznej >patrz przykład 4.

Przykład 3

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Komplementariuszem jest D sp. z o.o., dlatego nazwa spółki komandytowej to: D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa.

Przykład 4

Komplementariuszami są: pani Wiśniewska oraz B S.A. Firmą spółki komandytowej może być: S. Wiśniewska – B Spółka Akcyjna – spółka komandytowa.

Jaki skrót

Możliwe jest używanie jednego skrótu, a mianowicie „sp.k." >patrz przykład 5. Oznacza to, że zakazane jest wprowadzanie innych skrótów, dodatków, podobnie jak nie podlega skróceniu korpus firmy >patrz przykład 6.

Przykład 5

Pełna nazwa spółki komandytowej to: H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, jej skrót to: H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Przykład 6

Pełna nazwa spółki komandytowej to: M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa. Nieprawidłowy jest skrót: M sp. z o.o. – sp.k. albo M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka k.

Posługiwanie się skrótem przewiduje też art. 435 § 4 k.c., nakładając obowiązek zgłoszenia go w KRS (art. 432 § 2 k.c.).

W świetle art. 104 § 4 k.s.h. zakazane jest umieszczanie w firmie spółki nazwy bądź nazwiska komandytariusza. Z dniem zarejestrowania takiej nazwy przestaje być ona zatem limitowana wysokością sumy komandytowej, a staje się nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. Komandytariusz odpowiada jak komplementariusz >patrz przykład 7.

Przykład 7

Pani Marietta jest komandytariuszem. Jej nazwisko jest w firmie. Wierzyciel wystąpił przeciwko spółce oraz pani Marietcie o 70 tys. zł. Ta podniosła, że jej odpowiedzialność ograniczona jest do 10 tys. zł. Nie ma ona racji. Umieszczenie jej nazwiska w firmie zrównuje ww. sytuację w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich ze statusem komplementariuszy.

Zmiany firmy muszą być zgłoszone do KRS w ciągu siedmiu dni od daty modyfikacji.

Ile ochrony

Jeśli prawo do firmy zostało zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem, przedsiębiorca może zażądać jego zaniechania. Jeżeli doszło już do naruszenia, przysługuje mu prawo do domagania się usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia, naprawienia szkody lub wydania korzyści uzyskanej przez naruszyciela >patrz przykład 8.

Przykład 8

Aleksandra Kowalczyk – Maseczki i kremy do twarzy – sp.k. wystąpiła przeciwko panu Kryspinowi prowadzącemu w tej samej miejscowości, w której jest siedziba spółki, działalność gospodarczą w zakresie produkcji kosmetyków o odszkodowanie 40 tys. zł z tytułu naruszenia prawa do firmy podmiotu reprezentowanego przez panią Aleksandrę, a także opublikowania przeprosin w dzienniku ogólnopolskim. Według pani Aleksandry pan Kryspin wykorzystał w swoim logo znak graficzny spółki komandytowej. Jeżeli pani Aleksandra wykaże, że zachowanie pana Kryspina było bezprawne, i udowodni wysokość szkody, jej roszczenia zostaną uwzględnione.

W komandytowo-akcyjnej

Co do zasady w skład firmy spółki komandytowo-akcyjnej mogą wchodzić wyłącznie nazwiska albo nazwy komplementariuszy. Jeśli tworzą jedynie osoby fizyczne, korpus firmy powinien zawierać nazwisko jednego, kilku, ewentualnie wszystkich wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (tj. komplementariuszy). Może być on też wzbogacony ich imionami albo pierwszymi literami imion, nigdy zaś pseudonimami czy innymi fantazyjnymi określeniami. Możliwe jest też używanie liczby mnogiej, np. Kowalscy. Koniecznym dodatkiem natomiast jest oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna" >patrz przykład 9. Przy czym nie może być on przy zgłoszeniu do KRS skracany ani używany w innych językach niż polski. Dopuszczalne jest za to podanie w dodatku pozostałych informacji o prowadzonym przedsiębiorstwie, np. o rodzaju działalności >patrz przykład nr 10.

Przykład 9

Nazwą spółki, w której pan Malinowski jest komplementariuszem, może być: August Malinowski spółka komandytowo-akcyjna.

Przykład 10

Pani Kamień, komplementariusz, uznała, że w firmie musi być dodatek wskazujący na działalność. W związku z tym jej nazwa może brzmieć: Klaudia Kamień – Przedsiębiorstwo Transportowe – spółka komandytowo-akcyjna.

Gdy komplementariuszem jest osoba prawna bądź spółka osobowa, to w firmie – oprócz dodatku „spółka komandytowo-akcyjna" – należy podać jej pełne brzmienie >patrz przykład 11. Nie jest wykluczone zamieszczenie nazwiska komplementariusza – osoby fizycznej (ale nie może być to wyłącznie jej nazwisko) >patrz przykład 12.

Przykład 11

Komplementariuszem jest K sp. z o.o., dlatego nazwa spółki komandytowo-akcyjnej podlegająca ujawnieniu w KRS to: K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna.

Przykład 12

Komplementariuszami są: pani Ryba oraz P S.A. Firma spółki komandytowoakcyjnej może być sformułowana: Kamila Ryba – P Spółka Akcyjna – spółka komandytowo-akcyjna.

Możliwe jest używanie tylko jednego skrótu, a mianowicie „S.K.A." >patrz przykład 13. Oznacza to, że zakazane jest wprowadzanie innych skrótów dodatków, podobnie jak nie podlega skróceniu korpus firmy (nawet gdy zawiera elementy fakultatywne) >patrz przykład 14.

Przykład 13

Pełna nazwa spółki komandytowo-akcyjnej brzmi: N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna, a zatem jej prawidłowy skrót to: N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A.

Przykład 14

Pełna nazwa spółki komandytowo-akcyjnej brzmi: R spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna. Nieprawidłowy jest więc skrót: R sp. z o.o. – spółka K.-A. albo R spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kom.-akc.

Skutki ujawnienia akcjonariusza

W firmie spółki komandytowo-akcyjnej może być wyłącznie nazwisko lub nazwa komplementariusza. Gdyby zdarzyło się, że nazwiska wspólników byłyby identyczne z nazwiskami akcjonariuszy, dla uniknięcia wątpliwości najlepiej wskazać w firmie dodatkowy element pozwalający na ich rozróżnienie – podać pierwszą literę imienia komplementariusza albo pełne jego brzmienie. Ma to istotne znaczenie, gdyż zamieszczenie nazwy czy nazwiska akcjonariusza w firmie będzie skutkowało tym, że na równi z komplementariuszem/ami – będzie odpowiadał za jej zobowiązania wobec osób trzecich. Będzie to zatem odpowiedzialność nieograniczona, osobista, solidarna z podmiotem i pozostałymi jego uczestnikami oraz subsydiarna (zaistnieje w razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki) >patrz przykład 15.

Przepis art. 127 § 4 k.s.h. – regulujący kwestię następstw ewentualnego podania nazwy czy nazwiska akcjonariusza w firmie ww. spółki – nie ma zastosowania w przypadku tożsamości personalnej komplementariuszy i akcjonariuszy. Gdy mianowicie komplementariusze posiadają dodatkowo status akcjonariuszy, w dalszym ciągu odpowiadają za długi spółki względem osób trzecich w sposób nieograniczony, osobisty, solidarny i subsydiarny. Analogiczna sytuacja wystąpi, jeżeli akcjonariusz stanie się komplementariuszem.

Nawet gdy nazwisko albo nazwa akcjonariusza będzie figurować w firmie podmiotu, to będzie to miało znaczenie wyłącznie w stosunkach zewnętrznych, a nie pomiędzy wspólnikami.

Przykład 15

Pani Klementyna jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Jej nazwisko jest w jej firmie. Wierzyciel wystąpił przeciwko spółce oraz pani Klementynie o 60 tys. zł. Ta ostatnia podniosła, że jej odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest wyłączona, gdyż ma status akcjonariusza, a nie komplementariusza. Nie ma ona racji. Umieszczenie jej nazwiska w firmie spółki zrównuje jej sytuację w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich ze statusem komplementariuszy.

Zmiany w zakresie firmy i jej ochrony – jak wyżej.

Jak w partnerskiej

Korpus firmy spółki partnerskiej musi składać się z nazwiska co najmniej jednego wspólnika. Nie jest konieczne ujawnienie w nazwie imienia/imion uczestników. Chociaż – ze względu na regułę wyłączności, ewentualnie prawdziwości – obowiązkowe może być uzupełnienie rdzenia o pierwsze litery imienia/imion albo jego/ich pełne brzmienie. Gdy w firmie wymieniona jest tylko jedna osoba, a w skład spółki wchodzi jeszcze jeden wspólnik, to dodatek powinien brzmieć „i partner" > patrz przykład 16. Jeżeli uczestników jest więcej, dodatek powinien brzmieć „i partnerzy" >patrz przykład 17. Jeśli firma zawiera nazwiska wszystkich wspólników – dodatek powinien brzmieć „spółka partnerska" > patrz przykład 18. Tego dodatku można używać w każdej konfiguracji, tj. gdy w firmie wymieniono nazwisko jednego wspólnika, niektórych czy też wszystkich >patrz przykład 19. Drugim koniecznym dodatkiem jest wskazanie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Gdy zgodnie z kontraktem wykonywanych jest kilka zawodów, to należy je wszystkie oznaczyć.

Przykład 16

Panowie: Olgierd Waga i Maurycy Wilk (ginekolodzy) są wspólnikami spółki partnerskiej. Ustalili, że w firmie będzie ujawnione imię i nazwisko pana Olgierda. Zatem pełna nazwa spółki może brzmieć: Olgierd Waga i partner – lekarze ginekolodzy.

Przykład 17

W spółce są panie: Karolina Złoto, Olga Srebro, Anastazja Miedź i Olimpia Mróz (tłumaczki przysięgłe). Ustaliły, że w firmie figurować będą imiona i nazwiska dwóch pierwszych pań. Pełna nazwa spółki to: Biuro Tłumaczeń Karolina Złoto, Olga Srebro i partnerzy – tłumacze przysięgli.

Przykład 18

W skład spółki partnerskiej wchodzą panie: Kinga Zetowska i Weronika Beta (księgowe). Jeżeli więc firma ma wymieniać imiona i nazwiska obu wspólniczek, to pełna nazwa podmiotu może brzmieć: Biuro Księgowe Zetowska i Beta, księgowe – spółka partnerska.

Przykład 19

Sytuacja jak w przykładzie 18, z tym że w firmie spółki ma figurować jedynie imię i nazwisko pani Kingi. Pełna nazwa podmiotu może brzmieć: Biuro Księgowe Kinga Zetowska – spółka partnerska.

Możliwe jest używanie tylko jednego skrótu, a mianowicie „sp.p." >patrz przykład 20. Oznacza to, że zakazane jest wprowadzanie innych skrótów dodatków, podobnie jak nie podlega skróceniu korpus firmy (nawet gdy zawiera elementy fakultatywne) >patrz przykład 21.

Przykład 20

Pełna nazwa spółki brzmi: Julia Kowalska i Wiktor Nowak Adwokaci spółka partnerska, a zatem jej skrót to: Julia Kowalska i Wiktor Nowak Adwokaci sp.p.

Przykład 21

Pełna nazwa spółki partnerskiej brzmi: Klaudiusz Wiśniewski i Stella Iksińska Doradcy Podatkowi spółka partnerska. Nieprawidłowy jest więc m.in. skrót: K. Wiśniewski i S. Iksińska Doradcy Podatkowi spółka p. albo Klaudiusz Wiśniewski i Stella Iksińska Dor. Pod. sp. par.

Nie jest dopuszczalne używanie firmy z oznaczeniem „i partner" bądź „i partnerzy" albo „spółka partnerska" oraz skrótu „sp.p." przez inną niż spółka partnerska jednostkę organizacyjną

Zmiany w zakresie firmy i jej ochrona jak wyżej.

Jak jest w jawnej

Korpus firmy spółki jawnej powinien zawierać nazwisko (nazwę) jednego, kilku albo wszystkich wspólników. Może być wzbogacony ich imionami albo pierwszymi literami imion, nigdy pseudonimami. Koniecznym dodatkiem jest oznaczenie „spółka jawna" >patrz przykład 22. Dopuszczalne jest podanie informacji o rodzaju działalności >patrz przykład 23.

Przykład 22

Nazwą spółki, w której pan Malarz jest wspólnikiem, może być: Michał Malarz spółka jawna.

Przykład 23

Wspólniczka pani Talerz stwierdziła, że w firmie musi być dodatek wskazujący na działalność. Jej nazwa może brzmieć: Julita Talerz – Przedsiębiorstwo Transportowe – spółka jawna.

Możliwe jest używanie tylko jednego skrótu, a mianowicie „sp.j." >patrz przykład 24.

Przykład 24

Pełna nazwa spółki jawnej brzmi: Przedsiębiorstwo Handlowe Robert Noga spółka jawna, a zatem jej skrót to: Przedsiębiorstwo Handlowe Robert Noga sp.j.

Zmiany w zakresie firmy i ochrona – jak wyżej.

—Autorka jest adwokatem