W parlamencie zaakceptowano ostateczną wersję ustawy krajobrazowej. Można więc przyjąć, że przedsiębiorcom pozostaje tylko czekać na moment, aż wejdzie ona w życie. Zawarte w niej regulacje wprowadzają sporo zmian w dotychczasowym prawie – przede wszystkim związanym z planowaniem przestrzennym. Oczywiste jest, że skutki tych regulacji w znacznym stopniu odnoszą się także do przedsiębiorców. Dlatego warto przeanalizować niektóre zmiany.

Po pierwsze, do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono tzw. opłatę reklamową. Może być ona wprowadzona przez radę gminy i dotyczyć posiadania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Ma być pobierana od właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, a także posiadaczy samoistnych gruntów. Opłata ta składać się będzie z części stałej i zmiennej; część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni reklamowej lub urządzenia, a część zmienna zależeć będzie od tych wielkości. Stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,5 zł dziennie, a stawka części zmiennej – 0,2 zł od 1 mkw. powierzchni tablicy.

Opłata reklamowa będzie mogła być pobierana na obszarach, dla których wprowadzi się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń oraz ogrodzeń. Ustanowi je nowy dla gminy akt prawa miejscowego. Określi gabaryty i standardy jakościowe m.in. reklam. Ustali też liczbę szyldów, które będzie mógł umieszczać na nieruchomości przedsiębiorca prowadzący na niej działalność.

Uchwała określi również warunki i terminy dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie ogrodzeń, obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych do zakazów i nakazów w niej określonych. Termin ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie uchwały.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie sankcji za niedostosowanie się do nowych wymogów. Chodzi o kary dla osób, które nie dostosują się do nowych uchwał. Ustalono, że podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z uchwałą gminną, podlega karze pieniężnej. Jeżeli jego ustalenie nie jest możliwe – kara wymierzona będzie odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości, na której taki obiekt się znajduje. Kara pieniężna ma być wymierzana w drodze decyzji administracyjnej. Jej wysokość to iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego wyrażona w metrach kwadratowych i 40- -krotności ustalonej przez radę gminy opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami. Kara będzie dochodem gminy.

Nowe regulacje mają przeciwników i zwolenników. Przeciwnicy dostrzegają ograniczanie własności i negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców – reklamodawców. Zwolennicy podkreślają, że zmiany były konieczne i służą ochronie krajobrazu i przestrzeni publicznej przed szpetotą.