Interpretowanie prawa na korzyść przedsiębiorców czy nowe zasady kontroli w firmach to propozycje do nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Projekt pozytywnie oceniła już Rada Legislacyjna działająca przy prezesie Rady Ministrów.

Rada w opinii do projektu nowego prawa dla przedsiębiorców zaznacza, że na aprobatę zasługuje przepis określający, że kontrole w firmach mają być planowane i poprzedzane analizą prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Równie dobrze oceniła zakaz podejmowania i prowadzenia równocześnie więcej niż jednej kontroli.

Zgodnie z propozycjami przedsiębiorca ma posiadać książkę kontroli i okazywać ją kontrolerom. Dane w niej mają pokrywać się z widniejącymi w firmowych dokumentach. I tu pojawiają się wątpliwości Rady. Zwraca uwagę, że projektowane regulacje są tak konstruowane, że za dokumenty uważa się te papierowe, a te w postaci cyfrowej są pomijane. Ponadto prowadzący cyfrową wersję książki kontroli przedsiębiorca ma okazywać np. wydruki dokumentów. Zdaniem Rady to dyskryminacja zdigitalizowanych dokumentów. Sugeruje przy tym, by zasadą było udostępnianie kontrolerom elektronicznej wersji książki.

Rada Legislacyjna za potrzebne uważa wprowadzenie prawnej zasady interpretacji przepisów na korzyść przedsiębiorców. Podoba się jej także, że urzędy obowiązkiem urzędów ma być udzielanie przedsiębiorcy informacji o wymogach wykonywania określonej działalności gospodarczej. W swojej opinii zwraca uwagę, że prawo do informacji nie będzie przysługiwało – tak jak obecnie – tylko, gdy jest uzasadniona potrzeba jej uzyskania.

Rada Legislacyjna krytykuje jednak to, że projekt nowej ustawy reguluje także kwestie, które już są w konstytucji. Tak jest choćby z przewidzianą w projekcie zasadą równego traktowania przedsiębiorców. Zdaniem Rady jest to nieprawidłowa technika prawodawcza, tym bardziej że konstytucja nakazuje bezpośrednie jej stosowanie przez każdy organ władzy publicznej. Nie ma więc potrzeby przenoszenia treści konstytucyjnych do ustawy.

Z krytyką spotkała się też propozycja, by urzędy nie mogły uzależniać wydania decyzji administracyjnej od spełnienia przez zainteresowanego warunków nieprzewidzianych przepisami.

Zdaniem Rady regulacja ta jest pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, gdyż konstytucja nie pozwala na podejmowanie przez organy władzy publicznej działań nieprzewidzianych w ustawie.

Nie tylko przepisy ustawy zasadniczej są dublowane. Projekt określa, że przedsiębiorcy muszą przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. Rada Legislacyjna zwraca uwagę, że te zasady są już w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

W opinii pozytywnie oceniono regulację, która określa, że działalność gospodarczą może prowadzić osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody sądu i ustanowieniu kuratora. Rada uważa jednak, że angażowanie sądu do takich spraw nie jest potrzebne i wystarczyłoby ustanowienie kuratora.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

—Łukasz Kuligowski

etap legislacyjny: przed Komitetem Stałym Rady Ministrów