Od początku pandemii SARS-CoV-2 spotykamy się z terminami „kwarantanna" i „izolacja". Nie są one jednak tożsame i nie należy ich używać zamiennie. Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która miała tzw. bliski kontakt z chorym (przebywała z nim twarzą w twarz, w odległości mniejszej niż 2 metry i przez ponad 15 minut). Izolacji poddaje się osoby z wykrytą chorobą zakaźną lub wobec których podejrzewa się zarażenie, ale lekarz uznał, że nie wymagają one hospitalizacji.

Pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o nałożonej na niego kwarantannie lub izolacji. Wystarczy, że przekaże tę wiadomość e-mailem lub telefonicznie.

Czytaj także: Za „zdalne nadgodziny" można płacić ryczałtem

Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym za czas pozostawania na kwarantannie lub w izolacji mogą ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. W przypadku kwarantanny po przekroczeniu granicy podstawą wypłaty zasiłku jest oświadczenie ubezpieczonego. Gdy zaś kwarantannę/izolację narzuciła inspekcja sanitarna, będzie to:

- informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych; ZUS przekazuje te informacje, zamieszczając je w panelu płatnika na portalu PUE ZUS,

- oświadczenie ubezpieczonego o odbyciu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji domowej złożone w ciągu 3 dni od ich zakończenia – gdy z jakichś powodów na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będzie tej wiadomości; płatnik musi potwierdzić tę informację w PIS,

- oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny – w przypadku osoby mieszkającej z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2; pracodawca może wystąpić do PIS o potwierdzenie tej informacji,

- zwolnienie lekarskie – gdy osoba poddana kwarantannie/izolacji jest chora.

Nieobecność pracownika w pracy z uwagi na objęcie go izolacją lub kwarantanną stanowi nieobecność usprawiedliwioną. Oznacza to m.in., że w tym okresie pracodawca nie może co do zasady wręczyć pracownikowi wypowiedzenia umowy czy wypowiedzenia zmieniającego.

Większość ekspertów od początku wprowadzenia możliwości polecania pracy zdalnej w okresie pandemii podkreśla, że w czasie kwarantanny lub izolacji domowej pracownik może pracować zdalnie, zachowując prawo do wynagrodzenia. Oczywiście pod warunkiem, że pozwala mu na to samopoczucie i że posiada odpowiednie środki techniczne, a pracodawca zgadza się na świadczenie pracy z domu. Pojawiały się jednak głosy zalecające ostrożność w zlecaniu pracy w czasie odosobnienia, w szczególności w czasie izolacji, stawiając ją na równi z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą.

Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid (podpisana przez prezydenta 3 listopada br., nieopublikowana) w art. 4h bezpośrednio wskazuje na możliwość pracy w czasie kwarantanny. Zgodnie z nim w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą – za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego – świadczyć w trybie zdalnym pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Co istotne, pracodawca nie może polecić ani nakazać pracy zdalnej w czasie kwarantanny. Musi się na to zgodzić pracownik. Ma on do wyboru tylko jedną z opcji – pracę zdalną albo ubieganie się o wynagrodzenie/zasiłek chorobowy.

Nowy przepis nie rozwiązuje wątpliwości co do możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas izolacji. Tymczasem pracownik z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 może nie mieć żadnych objawów choroby. Co do zasady powinien wtedy móc zdecydować (w porozumieniu z pracodawcą) o wykonywaniu pracy z domu.

Autorka jest prawnikiem w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Źródło informacji

Co do zasady o objęciu kwarantanną decydują organy inspekcji sanitarnej. Aktualnie przewiduje się też trzy sytuacje, gdy objęcie kwarantanną następuje z mocy prawa, bez wydawania decyzji. Dzieje się tak w razie:

- przekroczenia przy powrocie do Polski jej zewnętrznej granicy (nie dotyczy obywateli Polski i UE, ale np. cudzoziemców z krajów trzecich, którzy nie mają karty stałego pobytu w Polsce),

- nałożenia automatycznej kwarantanny w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (EWP) po zleceniu przez lekarza testu na obecność koronawirusa,

- stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u osoby, z którą mieszkamy lub prowadzimy gospodarstwo domowe.

Na izolację w warunkach domowych najczęściej kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub powiatowy inspektorat sanitarny.