Dofinansowanie infrastruktury badawczej to inwestycja w dalszy rozwój firm oraz oferowanych przez nie produktów i usług. Nowe centra badawczo-rozwojowe umożliwią prowadzenie prac B+R na szerszą skalę, co przełoży się na liczbę wprowadzanych na rynek nowatorskich rozwiązań – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, zapowiadając nabór wniosków do tzw. działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw".

Agenda badawcza

Zgodnie z przyjętym i ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków dla programu „IR" nabór projektów potrwa od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r. Wnioski o dofinansowanie przyjmować będzie Ministerstwo Rozwoju. Jednym z wymogów jest dołączenie do wniosku agendy badawczej. Dokument powinien zawierać plany badawcze firmy oraz analizę zakładanych rezultatów prac B+R prowadzonych z wykorzystaniem dofinansowanej infrastruktury. Chodzi więc o to, aby już na etapie ubiegania się o grant na rozwój zaplecza badawczego, firma dysponowała pomysłem, w jaki sposób będzie je wykorzystywać. Wszystko po to, aby zwiększyć efektywność projektów i wspierać tych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście mają pomysł na rozwój własnych technologii, produktów lub usług bądź dysponują odpowiednimi zamówieniami na ich rozwój płynącymi z rynku.

Przy tym premiowane będzie nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi. Firmy mogą liczyć na dodatkowe punkty również za wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz planowane zwiększenie zatrudnienia w działach zajmujących się B+R.

Budynki i aparatura

Warto zaznaczyć, że o środki z działania 2.1 mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, a nie tylko ci zaliczani do sektora MSP, co jest regułą w wielu programach finansowanych z funduszy unijnych. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Stąd przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Sposobność uwzględnienia szerokiego zakresu prac wynika m.in. z tego, że przedsiębiorcy mogą wykorzystać mechanizmy tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej (np. w zakresie zakupu lub wytwarzania środków trwałych, technologii i innych praw niematerialnych), pomocy na badania i rozwój oraz pomocy de minimis.

Kryteria wyboru

Aby wniosek wstępnie kwalifikował się do wsparcia, jego budżet musi wynosić co najmniej 2 mln zł (minimalna wartość tzw. kosztów kwalifikowanych). O przyznaniu dofinansowania decyduje oczywiście jeszcze więcej kryteriów, w tym np. to związane z tzw. krajowymi inteligentnymi specjalizacjami (projekt powinien wpisywać się w taką specjalizację).

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Ponadto premiowane będą te przedsięwzięcia, w których przewidziano współpracę z jednostkami naukowymi, wykazano znaczny udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych, zaplanowano utworzenie nowych stanowisk pracy dla pracowników B+R. Na dodatkowe punkty mogą także liczyć mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz firmy, które są członkami krajowego klastra kluczowego.

Poziomy dofinansowania

Wsparcie przyznawane będzie na wydatki kwalifikowane określone w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach programu „Inteligentny rozwój" (DzU z 2015, poz.787). W zależności od mechanizmu pomocy, wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji może to być od 10 proc. do 70 proc. (pomoc regionalna), od 25 proc. do 45 proc. (pomoc na prace rozwojowe) i tak samo od 25 proc. do 45 proc. przy wykorzystaniu pomocy de minimis.

Historia pierwszego naboru

W ubiegłym roku przedsiębiorcy mogli już sięgnąć po środki z działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw". W trakcie pierwszej edycji konkursu firmy złożyły 204 aplikacje i wnioskowały łącznie o ponad 1,2 mld zł dotacji. Budżet tamtego konkursu wynosił 460 mln zł, co wyraźnie uzasadnia potrzebę organizacji kolejnej edycji naboru. Firmy, które składały wnioski w ubiegłym roku i nie otrzymały wsparcia, mogą ponownie składać aplikacje.

Cele działania

W ramach działania 2.1 programu „IR" pomoc może być udzielona na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.