Umowa może jednak wprowadzać odmienne regulacje w tym zakresie albo poprzez wyłączenie – już w jej pierwotnym brzmieniu – prawa konkretnego wspólnika do reprezentacji podmiotu >patrz przykład 1, albo poprzez wprowadzenie stosownych zasad współdziałania przy dokonywaniu czynności prawnych (np. łączne działanie dwóch partnerów albo jednego partnera i prokurenta lub pełnomocnika) >patrz przykład 2. Wykluczenie w pierwotnej wersji umowy spółki samodzielnego prawa do jej reprezentacji, co oczywiste, wymaga zgody partnera wyrażonej najpóźniej przy zawieraniu umowy. Istotne jest jednak, że prawa reprezentowania spółki partnerskiej nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

Przykład 1

Spółka partnerska składa się z trzech wspólniczek – pań: Karoliny, Pauliny oraz Aleksandry. Partnerki ustaliły, że tylko panie Karolina i Paulina będą uprawnione do samodzielnej reprezentacji spółki, a pani Aleksandra wyraziła na to zgodę, składając przy zawieraniu umowy spółki stosowne oświadczenie. W umowie znalazł się zatem zapis, że spółkę reprezentują panie: Karolina i Paulina, każda z nich zaś – samodzielnie. Postanowienie takie jest dopuszczalne.

Przykład 2

W umowie spółki partnerskiej postanowiono, że do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu uprawnieni są dwaj partnerzy łącznie albo jeden partner działający łącznie z prokurentem. Taki zapis jest prawidłowy.

Pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji spółki partnerskiej – poza dokonaniem odpowiedniej wzmianki w pierwotnej wersji umowy oraz prawomocnym orzeczeniem sądu – może nastąpić jedynie w drodze uchwały partnerów. Aby uchwała była ważna, musi spełniać następujące kryteria:

? jej podjęcie powinno nastąpić wyłącznie z ważnych powodów,

? do jej powzięcia konieczna jest większość trzech czwartych głosów,

? przy kworum określonym na poziomie dwie trzecie ogólnej liczby wspólników (a nie – osób uczestniczących w podjęciu uchwały) >przykład 3.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Przykład 3

Wspólnicy sześcioosobowej sp. p. podjęli uchwałę o pozbawieniu pani Bereniki prawa reprezentowania spółki z powodu zdiagnozowanej u niej ciężkiej choroby psychicznej. Umowa spółki nie zawierała żadnych zapisów dotyczących warunków, jakim ma odpowiadać taka uchwała. Podpisało ją dwóch partnerów. Jest ona zatem nieważna, ponieważ uchwała powinna była zapaść w obecności co najmniej czterech wspólników i minimum trzech z nich powinno głosować za jej przyjęciem.

Uwaga! Umowa spółki partnerskiej może przewidywać surowsze wymogi co do kworum i większości głosów, nie może natomiast łagodzić tych zasad >patrz przykład 4 i wzór uchwały.

Przykład 4

Wspólnicy ośmioosobowej sp. p., kierując się postanowieniami umowy spółki, podjęli uchwałę o pozbawieniu pani Patrycji prawa jej reprezentowania. Stosownie zatem do zapisów umowy uchwałę jednogłośnie przegłosowało czterech partnerów. Zarówno uchwała, jak i postanowienia umowy dotyczące zasad podejmowania uchwał o pozbawieniu partnera prawa reprezentacji spółki są więc dotknięte nieważnością. Uchwała powinna być bowiem powzięta przez co najmniej sześciu wspólników, przy czym minimum pięciu z nich powinno głosować za jej podjęciem.

Uwaga! Samo podjęcie ww. uchwały wywołuje skutek wewnętrzny, przy czym konieczne jest dojście wiadomości o jej podjęciu do partnera, pozbawionego w ten sposób prawa reprezentacji podmiotu.

Ważne powody

Kodeks spółek handlowych, jak również orzecznictwo, nie precyzuje okoliczności, które mogą stanowić ważne powody do pozbawienia partnera prawa reprezentacji spółki. Może je natomiast wskazywać umowa podmiotu (np. choroba psychiczna czy podjęcie przez partnera działalności konkurencyjnej względem profilu zadaniowego spółki). Wiążą one wówczas wspólników. Istnieje jednak ewentualność rozszerzenia katalogu tych ważnych przyczyn, co pociąga za sobą obowiązek zmiany umowy spółki. Jeżeli jednak partnerzy nie określą w umowie ważnych powodów, to pełnię swobody w tym zakresie ma sąd, do którego ewentualnie trafi pozew o stwierdzenie nieważności uchwały partnerów o pozbawieniu jednego z nich prawa reprezentowania spółki. Podstawę prawną takiego pozwu będzie zaś stanowił art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. W jego uzasadnieniu natomiast można się powołać na brak ważnego powodu pozbawienia wspólnika prawa reprezentowania spółki partnerskiej albo/oraz niedochowanie warunków formalnych, tj. brak wymaganego kworum, czy większości głosów >patrz wzór pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki partnerskiej o pozbawieniu partnera prawa reprezentowania spółki.

Wpis do KRS

Uchwała o pozbawieniu partnera prawa reprezentacji spółki podlega obligatoryjnemu zgłoszeniu do KRS (i wymaga załączenia uchwały o zmianie umowy oraz tekstu jednolitego umowy spółki uwzględniającego treść uchwały, ewentualnie tekstu umowy podmiotu). Ma to na celu ochronę osób trzecich, które nie mając wiedzy o stosunkach panujących wewnątrz spółki, a więc m.in. o podjęciu takiej uchwały, mogłyby w dalszym ciągu nieświadomie dokonywać czynności ze wspólnikiem nieposiadającym już prawa do reprezentacji spółki. Ochrona kontrahentów ustaje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Podstawa prawna:

art. 29 § 3 w zw. z art. 89, a nadto art. 91 pkt 4 oraz art. 96 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. DzU z 2015r., poz. 1830); art. 17 pkt 42, art. 40, a nadto art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. DzU z 2015 r., poz. 1635) w zw. z art. 58 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. DzU z 2015 r., poz. 1830); art. 29 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. DzU z 2015 r., poz. 1595); art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (tj. DzU z 2015 r., poz. 978).

Autorka jest adwokatem

Wzór pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki partnerskiej o pozbawieniu partnera prawa reprezentowania spółki

Płock, 2016.02.08.

Do Sądu Okręgowego
X Wydział Gospodarczy
w Łodzi

Powód: Matylda Iksińska (PESEL: 81031700000)
zam. ul. Ogórkowa 4, 09-400 Płock
partner spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci
zs. w Płocku, ul. Paprykowa 35, 09-400 Płock
(NR KRS: 0000067890);

Pozwany: Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci
zs. w Płocku, ul. Paprykowa 35, 09-400 Płock.

Opłata stała 2000 zł

POZEW O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W SPRAWIE POZBAWIENIA PARTNERA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Działając w imieniu własnym, jako wspólnik spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci zs. w Płocku, załączając aktualny odpis z KRS tej spółki, na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c., wnoszę o:

1) stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 3/2016 z 01.02.2016 r. wspólników spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku (adres: ul. Paprykowa 35, 09-400 Płock), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000067890, w sprawie pozbawienia partnera Matyldy Iksińskiej prawa reprezentowania spółki;

2) przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki;

3) zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych;

4) dopuszczenie, a następnie przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:

5) umowa spółki z 15.01.2014 r. – na okoliczność zawarcia 15.01.2014 r. umowy spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci zs. w Płocku, a nadto na okoliczność ustalenia, iż powódka jest partnerem tejże spółki, braku surowszych wymogów formalnych odnośnie do podejmowania uchwał ws. pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki niż wskazane w art. 96 § 2 k.s.h. oraz na okoliczność ustalenia, iż ogólna liczba wspólników pozwanej spółki wynosi 6,

? aktualny odpis z KRS spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci zs. w Płocku z 08.02.2016 r. – na okoliczność ustalenia, iż powódka jest partnerem tejże spółki, a ogólna liczba jej wspólników wynosi 6,

? Uchwała Nr 3/2016 z 01.02.2016 r. wspólników spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku w sprawie pozbawienia partnera Matyldy Iksińskiej prawa reprezentowania spółki – na okoliczność podjęcia przez wspólników ww. spółki przedmiotowej uchwały bez ważnego powodu, większością 2/3 głosów w obecności połowy ogólnej liczby partnerów.

Strony nie podjęły pozasądowej próby rozwiązania niniejszego sporu, ponieważ jedynym sposobem na wyeliminowanie ww. wadliwej uchwały z obrotu prawnego jest stwierdzenie jej nieważności w prawomocnym wyroku wydanym w następstwie uwzględnienia przedmiotowego powództwa.

UZASADNIENIE

Umowa spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci zs. w Płocku została zawarta 15.01.2014 r.

Dowód: umowa spółki 15.01.2014 r.

01.02.2016 r. wspólnicy ww. spółki podjęli uchwałę nr 3/2016 ws. pozbawienia powódki prawa reprezentowania pozwanej spółki z powodu rzekomego podjęcia przez nią działalności konkurencyjnej względem profilu zadaniowego tejże spółki. Nie jest prawdą, że powódka podjęła jakąkolwiek konkurencyjną działalność względem przedmiotu działalności pozwanej spółki. Nie zachodzi zatem ważny powód do powzięcia takiej uchwały. Poza tym zaskarżona uchwała została podjęta większością 2/3 głosów w obecności połowy ogólnej liczby partnerów pozwanej spółki. Za podjęciem zaskarżonej uchwały opowiedziało się bowiem jedynie 2 spośród 3 partnerów. W pozwanej spółce natomiast, łącznie z powódką, jest 6 wspólników.

Dowód: – ww. uchwała,

– umowa spółki z 15.01.2014 r.,

– aktualny odpis z KRS ww. spółki.

Uchwała ta jest więc sprzeczna z treścią art. 96 § 2 k.s.h., zgodnie z którym pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uchwałą powziętą większością 3/4 głosów w obecności minimum 2/3 ogólnej liczby partnerów. W niniejszej sprawie więc za zaskarżoną uchwałą – dla jej ważności – powinno opowiedzieć się 3 spośród 4 partnerów. Umowa spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci zs. w Płocku nie przewiduje mianowicie surowszych wymogów formalnych odnośnie do podejmowania uchwał ws. pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki niż wskazane w wyżej cytowanym przepisie.

Dowód: umowa spółki z 15.01.2014 r.

Powódka jest partnerem, który na podstawie ww. uchwały został pozbawiony prawa reprezentowania spółki Tatiana Igrekowska i partnerzy – Architekci zs. w Płocku. Ma ona zatem interes prawny w wytoczeniu przedmiotowego powództwa.

Dowód: – umowa spółki z 15.01.2014 r.,

– aktualny odpis z KRS ww. spółki.

Z uwagi na powyższe pozew jako uzasadniony, zasługuje na uwzględnienie.

W załączeniu:

– dowód uiszczenia opłaty sąd. od pozwu,

– odpis pozwu,

– dokumenty z poz. „Dowód".

Matylda Iksińska

******

Omawiany pozew wnosi się do właściwego dla siedziby spółki sądu okręgowego – wydziału gospodarczego, bo sprawa należy do kategorii ze stosunku spółki. Spółka partnerska występuje w procesie w charakterze pozwanego. Pozew podlega stałej opłacie sądowej 2 tys. zł. Dowód jej uiszczenia stanowi obligatoryjny załącznik do pozwu.