W przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków wykonawca złożył kopie dokumentów (m.in. dotyczących wiedzy i doświadczenia) wraz z podpisem przedstawiciela wykonawcy. Zamawiający ocenił, że brakuje adnotacji „za zgodność z oryginałem", dlatego nie można ich uznać. Krajowa Izba Odwoławcza, która rozpatrywała odwołanie od tego przetargu, nie zgodziła się z taką oceną.

„Kwestionowane dokumenty zostały złożone w formie kopii, opatrzonych własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy. Osoba ta na podstawie pełnomocnictwa złożonego zamawiającemu była upoważniona m.in. do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co nie było kwestionowane przez zamawiającego. Kompletność dokumentów nie budzi wątpliwości" – podkreśliła KIO w uzasadnieniu orzeczenia.

Zwróciła uwagę, że rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich mogą być składane, dopuszcza w § 7 ust. 1 ich składanie w oryginale bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Skoro kopie zostały podpisane przez osobę umocowaną, nie ma powodu ich kwestionować. Żaden przepis ustawy ani rozporządzenia nie wymaga złożenia oświadczenia o treści „poświadczam za zgodność z oryginałem".

Sygnatura akt: KIO 2843/15