Nowelizacja prawa zamówień publicznych ma dostosować polską ustawę do wymogów unijnych dyrektyw. Termin implementacji upływa 18 kwietnia. W polskiej ustawie ma się pojawić tzw. partnerstwo innowacyjne. To tryb udzielania zamówień, który ma pomóc w uzyskiwaniu innowacyjnych rozwiązań, których w tej chwili nie ma na rynku.

Zamawiający będą mogli zlecić opracowanie takiego nowatorskiego produktu, a później je kupić – już bez dodatkowego postępowania. Jedna umowa obejmie fazę badawczo-rozwojową i późniejszy zakup efektów prac.

Trzeba będzie jednak wcześniej dogłębnie zbadać rynek. Może się okazać, że potrzebne zamawiającemu rozwiązanie już istnieje lub prace nad nim zostaną wkrótce skończone. Wtedy nie będzie podstaw do wszczęcia trybu partnerstwa innowacyjnego. Jeśli takie rozwiązanie pojawi się po rozpoczęciu procedury – nie będzie potrzeby unieważniania postępowania.

Zgodnie z projektem zmian pzp procedura będzie się opierać przede wszystkim na znanym już trybie negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający ma m.in. określić minimalne wymogi dla wszystkich ofert. Wykonawcy będą więc mogli zdecydować, czy jest sens występować o udział w postępowaniu. Do kolejnego etapu przejdzie ograniczona ich liczba. Będzie też duże pole do negocjacji ofert wstępnych i wszystkich późniejszych – z wyjątkiem oferty ostatecznej.

W trybie partnerstwa innowacyjnego mają się pojawić rozwiązania szczegółowe, których nie ma w negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający ma określić w zamówieniu rozwiązania dotyczące własności intelektualnej. Przy ocenie spełniania kryteriów kwalifikacji weźmie pod uwagę także zdolność kandydatów do badań i rozwoju oraz opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie się odbywał wyłącznie na podstawie kryterium ceny lub kosztu.

Przy określaniu kryteriów zamawiający skupi się przede wszystkim na fazie badań i rozwoju. Kryteria mogą więc dotyczyć m.in. jakości proponowanych produktów czy też ich wykonalności.

Dużą wagę zamawiający będzie przykładał do samej umowy. Powinien zapewnić, aby struktura partnerstwa, w tym czas jego trwania i wartość poszczególnych etapów, odzwierciedlała stopień innowacyjności oczekiwanych rozwiązań i kolejność działań koniecznych do jego opracowania.

W projekcie jest też definicja samej innowacji – w ślad za dyrektywą unijną, która również zawiera wyjaśnienie tego pojęcia. Zgodnie z projektowanym nowym przepisem „przez innowacyjny produkt, usługę lub robotę budowlaną należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych, których wdrażanie ma w szczególności na celu rozwiązanie problemów społecznych lub wspieranie strategii społecznych, w tym strategii »Europa 2020« na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu".

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW