W przypadku uchybienia obowiązkowi zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, jak również w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej poza terminem wyznaczonym do tego w zawiadomieniu o kontroli kontrolowanemu przedsiębiorcy (w uproszczeniu: podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą) służy prawo wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia w ten sposób kontroli podatkowej. Sprzeciw wnosi się na zasadach określonych w przepisach rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.), do których w odniesieniu do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą odsyła art. 291c o.p.

Także wszczęcie kontroli bez zawiadomienia w braku wystąpienia ku temu przesłanek może być przedmiotem sprzeciwu rozpatrywanego w opisanej poniżej procedurze.

Na piśmie

Zasady wnoszenia sprzeciwu zostały określone w art. 84c u.s.d.g. Wnosi się go na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę w terminie trzech dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli, przy czym o wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu jego rozpatrzenia.

Jakie skutki

Uwzględnienie sprzeciwu skutkuje odstąpieniem od czynności kontrolnych. Natomiast w przypadku odmowy uwzględnienia sprzeciwu (wydania postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych) kontrolowanemu przysługuje zażalenie w terminie trzech dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego wniesienia. Nierozpatrzenie sprzeciwu bądź zażalenia w ww. terminach jest równoznaczne w skutkach z uwzględnieniem sprzeciwu bądź uznaniem słuszności wniesionego zażalenia. Wniesienie sprzeciwu nie jest jednak dopuszczalne w szczególności, gdy organ przeprowadza kontrolę w sytuacjach, gdy możliwe jest odstąpienie od wymogu zawiadomienia [za: H. Dzwonkowski (red.), „Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, 2014"].

Sprzeciw przysługuje kontrolowanemu przedsiębiorcy również w przypadku przekroczenia przez organ dopuszczalnych limitów na prowadzenie kontroli z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jednak w takim przypadku 3-dniowy termin na złożenie sprzeciwu rozpoczyna bieg w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

—dr Joanna Zawiejska-Rataj jest starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

—Artur Podsiadły jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1649 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 553 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail, tygodnikpodatki@rp.pl