Zarząd województwa podlaskiego ogłosił konkurs w działaniu 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach", które składa się na regionalnym program operacyjny tego województwa. Oznacza to szansę dla lokalnych firm z sektora MSP pozyskania środków finansowych na działalność inwestycyjną. Jednak aby je zdobyć trzeba wystartować w konkursie i spełnić określone kryteria wyboru.

Na dofinansowanie najlepszych projektów władze regionu przeznaczyły 60 mln zł. Pozwolą one rozwinąć lokalny rynek firm produkcyjnych. To do nich bowiem skierowany jest ten konkurs. Wsparciem objęte będą projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, ale wyłącznie w sektorze produkcyjnym (typ pierwszy projektu wymieniony w szczegółowym opisie programu regionalnego). W praktyce oznacza to możliwość zdobycia dotacji na:

- rozbudowę przedsiębiorstwa mającą na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów,

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, a także dobra i wartości niematerialne (patenty, licencje, know-how).

W przypadku wykorzystania mechanizmu regionalnej pomocy inwestycyjnej mikro- i mali przedsiębiorcy mogą oczekiwać refundacji wydatków na maksymalnym poziomie 70 proc., a średniej wielkości firmy 60 proc.

Nabór wniosków rozpocznie się 25 lipca i będzie prowadzony do 23 sierpnia. Później przyjdzie czas na ocenę i weryfikację projektów, a ostateczne wyniki konkursu powinny zostać podane na początku przyszłego roku.

Więcej informacji o tym naborze, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej można znaleźć na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.