Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: nowelizacja) zrewolucjonizowała ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji). Dotyczy to udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmodyfikowane zostały także zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych na tzw. starych pracowników. Te nowości zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Dopłaty do pensji

Zgodnie z przepisami funkcjonującymi do 30 czerwca na pracownika, który w trakcie zatrudnienia – bez względu na datę przyjęcia na etat – przedstawił pracodawcy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność (tzw. stary pracownik), nie dało się wykazać efektu zachęty. Efekt ten musiał być spełniony w momencie zatrudnienia, a nie w chwili np. przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności. Skoro pracownik „w momencie zatrudnienia" był osobą pełnosprawną, efektu zachęty nie można było wykazać. Dlatego nie należało się dofinansowanie do pensji tej osoby.

Uwaga!

Za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2016 r. pracodawcy muszą wstrzymać się z wnioskami na dofinansowanie na pracowników, którym stwierdzono niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia.

Mimo korzystnych wytycznych w tym zakresie (Komisja Europejska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) pracodawcy w tym okresie nie otrzymają dofinansowania na tzw. starych pracowników, gdyż nie mogą wykazać na nich efektu zachęty. Taka możliwość pojawi się jedynie wtedy, gdy ponownie zawrą z tym pracownikiem umowę o pracę. W momencie zaangażowania na etat pracodawca musi ponownie ustalić na zasadach ogólnych efekt zachęty, gdyż ponownie przyjęty pracownik będzie „nowozatrudnionym" pracownikiem niepełnosprawnym.

Urząd wyjaśnia

Od 1 lipca 2016 r. pracodawca będzie mógł odstąpić od wykazywania efektu zachęty, gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie. Przepis ten będzie działał do dofinansowania należnego za okresy przypadające od lipca 2016 r.

W dodatkowych wytycznych zawartych w stanowisku Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 10 grudnia 2015 r. (BON-I.52315.58.2016.LK) wskazano, że art. 26b ust. 6a ustawy o rehabilitacji dopuszcza niestosowanie jej art. 26b ust. 6 (a w konsekwencji także art. 26b ust. 4 i 5) u pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie. Dla zastosowania tego przepisu nie ma znaczenia data przedstawienia pracodawcy orzeczenia przez pracownika (w tym przedstawienie orzeczenia przed lub po 1 lipca 2016 r.), czy data wyznaczona zgodnie z art. 2a ustawy o rehabilitacji, lecz data, w której powstała niepełnosprawność pracownika, a więc okoliczność potwierdzona orzeczeniem.

Z kolei w stanowisku z 9 maja 2016 r. (BON-I.52315.26.2016.LK) urząd wskazał jednoznacznie, że nowy ust. 6a art. 26b ustawy o rehabilitacji należy interpretować ściśle, zgodnie z jego brzmieniem. U osób legitymujących się orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności w celu ustalenia, od kiedy datuje się niepełnosprawność (a gdy nie da się tej daty ustalić, od kiedy datuje się jej stopień), należy odnieść się do treści orzeczenia.

Przykład

Przedsiębiorca zatrudnił nowego pracownika 18 września 2015 r. 1 czerwca 2016 r. dostarczył on pracodawcy orzeczenie o umiarkowanej niepełnosprawności, z którego wynika, że niepełnosprawność istnieje od 2012 r., stopień umiarkowany datuje się od 1 września 2013 r., a orzeczenie wydano we wrześniu 2013 r. Biorąc pod uwagę nowe przepisy, pracodawca nie uzyska na tego pracownika dofinansowania, ponieważ jego niepełnosprawność nie powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego o miesięczne dofinansowanie, czyli od 18 września 2015 r., tylko wcześniej, bo w 2012 r.

Od 1 lipca 2016 r. pracodawca nie będzie mógł się też starać o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za dany miesiąc, gdy wypłaci im wynagrodzenia po dniu złożenia wniosku o tę pomoc.