Sprawa dotyczyła kary 5 tys. zł, jaką na firmę przewozową nałożył Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Inspektorzy stwierdzili brak wymaganej bocznej tablicy kierunkowej w jednym z autobusów przewoźnika.

ITD odwołując się do wyroku WSA w Lublinie z 23 października 2014 r. (sygn. akt III SA/Lu 602/14), stwierdziło, iż wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie odpowiada warunkom technicznym autobusu przeznaczonego do danego rodzaju przewozu osób, obejmuje również brak wymaganego wyposażenia autobusu, jakim są tablice kierunkowe trasy – czołowa i boczna.

W odwołaniu przedsiębiorca wskazał, że brak wyposażenia pojazdu autobusowego w tablice kierunkowe nie może być kwalifikowany jako naruszenie warunków technicznych wykonywania regularnego przewozu autobusowego, gdyż warunki techniczne odnoszą się do stanu technicznego pojazdu warunkującego bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego, natomiast wymóg wyposażenia pojazdu w tablice nie należy do warunków technicznych pojazdu.

Powyższa argumentacja nie przekonała Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który utrzymał decyzję w mocy decyzję o nałożeniu kary.

Przedsiębiorca zaskarżył obie decyzje do sądu administracyjnego. W skardze podniósł, że brak tablicy kierunkowej bocznej może stanowić nienależyte wyposażenie i oznakowanie pojazdu, a nie, jak twierdzi organ, naruszenie warunków technicznych pojazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie podzielił wątpliwości przewoźnika. Uchylił obie decyzje i umorzył postępowanie.

W uzasadnieniu wyjaśniono, iż wymogi w zakresie wyposażenia pojazdu autobusowego regularnej komunikacji publicznej w tablice kierunkowe informujące o trasie przejazdu – jako związane z ochroną praw potencjalnych pasażerów poprzez zapewnienie im informacji o trasie przejazdu autobusowego oraz niezwiązane z celami lub funkcjami związanymi z ochroną bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, spokoju i zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska w związku z ruchem pojazdów – nie stanowią warunków technicznych w rozumieniu art. 66 ust. 1 Prawa o ruchu drogowego., i w konsekwencji – nie mogą być zakwalifikowane jako wyczerpujące określone w pozycji nr 2.5.1 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym przesłanki "warunków technicznych", która odsyła do przepisów o ruchu drogowym.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 12 lipca 2016 r. (sygn. akt II SA/Rz 1617/15)

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ