Program TechMatStrateg ma za zadanie wspierać wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym konkursu. A w obszarze zainteresowania pierwszego, który został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pozostają:

- technologie materiałów konstrukcyjnych,

- technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,

- bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

I właśnie na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie takich materiałów i technologii firmy mogą starać się o dotacje.

Tylko konsorcja

Przy tym nie mogą robić tego samodzielnie. Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie konsorcjum naukowe, utworzone przez minimum trzy podmioty, a maksymalnie przez siedem. W jego skład musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na fazę badawczą oraz fazę przygotowania wyników badań (prac rozwojowych) do wdrożenia (komercjalizacji).

Dwa etapy

Faza badawcza może obejmować przeprowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych. Chodzi więc o pozyskiwanie zupełnie nowej wiedzy, jak i wykorzystywanie dostępnych już zdobyczy nauki i tylko ich umiejętne doskonalenie, przerabianie, dostosowywanie do nowych zadań i wyzwań. W zakres prac rozwojowych może także wchodzić opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracja, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Z kolei faza przygotowań do wdrożenia obejmuje działania, których celem ma być przygotowanie wyników fazy badawczej do komercjalizacji. Tak, aby firmy zaangażowane w działanie konsorcjum mogły przystąpić w przyszłości do sprzedaży nowych wyrobów lub zacząć je wykorzystywać we własnej działalności. W zakresie prac rozwojowych mieści się w szczególności:

- badanie społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na produkt,

- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu,

- opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,

- uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,

- certyfikacja w rozumieniu ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU z 2016 r. poz. 655 ze zm.),

- prowadzenie działań bezpośrednio związanych z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Granica projektu

Wymóg współdziałania w ramach konsorcjów naukowych wynika z jednego z celów programu, jakim ma być pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z sektorem badawczym. Ale przejawia się także w tym, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to pięć mln zł. Projekty o mniejszej wartości nie mogą być zgłaszane. Maksymalna wartość wydatków nie została ustalona, ale warto pamiętać, że niezależnie od ich skali i dopuszczalnej intensywności wsparcia, maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 mln zł. Wspomniana intensywność może być bardzo różna i wahać się od 10 proc. do nawet 100 proc. Wszystko zależy od statusu firmy (mikro, mała, średnia, czy duża) i kategorii badań oraz fazy projektu.

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór wniosków będzie prowadzony od 15 września do 28 października (jeden etap). Jak już zostało zauważone, instytucją odpowiedzialną za nabór aplikacji i ich ocenę jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dlatego na jej stronie internetowej można znaleźć wszystkie istotne informacje, w tym regulamin konkursu, zakres tematyczny (patrz ramka), wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów.

Zakres tematyczny pierwszego konkursu

Cały program TechMatStrateg obejmuje swoim zakresem:

- technologie materiałów konstrukcyjnych,

- technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,

- bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich,

- technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii,

- technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.

Ogłoszony konkurs koncentruje się wyłącznie na trzech pierwszych obszarach, a to oznacza możliwość prowadzenie badań i prac rozwojowych m.in. nad technologiami wytwarzania (łączenia):

- wysokowytrzymałych materiałów z lekkich i superlekkich stopów aluminium, magnezu oraz tytanu,

- elementów konstrukcyjnych o działaniu antybakteryjnym z miedzi i stopów miedzi (systemy Cu+).

- długich wyrobów konstrukcyjnych warstwowo-kompozytowych na bazie metalurgii proszków,

- stali wielofazowej i wyrobów ze stali o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych,

- bardzo wytrzymałych kompozytów konstrukcyjnych,

- bardzo wytrzymałych materiałów na bazie żelaza,

- nanocząstek, nanowłókien oraz nanokompozytów polimerowych oraz materiałów polimerowych, w tym nadawania im pożądanych właściwości, np. silnie hydrofilnych lub hydrofobowych,

- materiałów i struktur dla ogniw fotowoltaicznych (cienkowarstwowych i organicznych),

- włókien oraz elementów światłowodów aktywnych,

- materiałów i struktur do detekcji promieniowania X i gamma z wykorzystaniem nisko defektowych jednorodnych kryształów (Cd, Mn, Te), o wysokiej odporność na generację defektów w wyniku napromieniowania,

- półprzewodników tlenkowych dla przezroczystej elektroniki oraz technik sensorowych,

- nanomateriałów i nanoprzyrządów oraz ich integracji z platformą fotoniki i nanoelektroniki,

- wysokowydajnych i niskoodpadowych materiałów metalicznych o rozdrobnionej strukturze ultra- i nanowymiarowej do aplikacji przemysłowych,

- materiałów z odpadów produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym, a zwłaszcza z wiórów aluminiowych,

- materiałów dla budownictwa o podwyższonych parametrach użytkowych z wykorzystaniem surowców odpadowych,

- bioaktywnych pochodnych polimerów biodegradowalnych (synteza).

Efekt zachęty

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, ale koszty kwalifikowane mogą być ponoszone nie wcześniej jak od dnia złożenia wniosku (obowiązek wykazania tzw. efektu zachęty). Oczywiście warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji tych kosztów jest przyznanie konsorcjum dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz zawarcie z NCBiR umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Stąd wcześniejsze rozpoczęcie realizacji projektu odbywa się na ryzyko konsorcjum.

Zgodnie z zasadami programu TechMatStrateg łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekroczyć 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie tego okresu do maksymalnie 60 miesięcy (przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 24 miesiące).

Kryteria merytoryczne, czyli co decyduje o wyborze projektu

W trakcie weryfikacji wniosku eksperci będą oceniać:

- wartość naukową projektu, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i interdyscyplinarności rozwiązania będącego rezultatem projektu,

- dorobek i potencjał wnioskodawcy,

- możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce,

- przewidywane efekty ekonomiczne i społeczne projektu,

- stopień, w jakim wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych programu TechMatStrateg (strategiczny charakter projektu).