Umowa o dzieło - kiedy trzeba zapłacić składki na ZUS

Jeśli umowę o dzieło zamawiający zawiera z osobą, która nie jest jego pracownikiem, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów z tego kontraktu.

Publikacja: 11.08.2016 02:00

Umowa o dzieło - kiedy trzeba zapłacić składki na ZUS

Foto: 123RF

Takie stanowisko przedstawił Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w decyzji 197 z 2 maja 2016 r. (DI/100000/43/ 330/2016).

Wnioskodawca wystąpił do ZUS o wydanie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego przyszłego. Zamierzał zawrzeć umowy o dzieło z osobami, których zadaniem miało być dostarczenie paczki na miejsce przeznaczenia na podstawie przekazanych przez niego danych. Zamawiający sprawdzałby, czy paczka rzeczywiście dotarła do adresata, sporządzany byłby protokół. Za prawidłowe doręczenie paczki i po przedstawieniu rachunku wykonawca miał otrzymać umówione wynagrodzenie. Jednocześnie wykonawcami miały być osoby, które nie są pracownikami zamawiającego.

Wnioskodawca jednoznacznie zakwalifikował zawieraną umowę jako umowę o dzieło. Podniósł przy tym, że różni się ona m.in. od umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług (do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu), ponieważ dzieło to umowa rezultatu, a pozostałe dwie to umowy starannego działania, gdzie nie jest wymagane osiągnięcie określonego wyniku. Na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Po stronie wnioskodawcy powstały natomiast wątpliwości, czy od umowy o dzieło należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, tj. składkę emerytalną, rentową, zdrowotną i wypadkową. Jego zdaniem żadne składki nie muszą być w tym przypadku odprowadzane.

Komentarz eksperta

Alicja Pawelec, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp. k.

W tej sprawie ZUS właściwie uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym zawiera się w art. 6 oraz art. 6a i 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Tylko w przypadkach tam wskazanych istnieje zobowiązanie do opłacania składek emerytalnych i rentowych. Wśród nich nie ma natomiast umowy o dzieło. Stosownie zaś do art. 11 i 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych istnieje zależność pomiędzy podleganiem ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym a objęciem ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym. Aby im podlegać, należy posiadać tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ponieważ umowa o dzieło nie stanowi tytułu do tych ubezpieczeń, wykonawca nie podlega też ubezpieczeniu chorobowemu ani wypadkowemu.

W przedmiotowym przypadku osoby, z którymi mają być zawierane umowy o dzieło, nie będą pracownikami wnioskodawcy. Nie znajdzie więc zastosowania art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, albo umowy o dzieło, jeżeli:

- umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

- w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Ponieważ wnioskodawcę nie łączy z wykonawcami stosunek pracy i nie zamierza on zawierać z tymi osobami umów o pracę, nie powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów z tytułu realizacji umów o dzieło.

Takie stanowisko przedstawił Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w decyzji 197 z 2 maja 2016 r. (DI/100000/43/ 330/2016).

Wnioskodawca wystąpił do ZUS o wydanie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego przyszłego. Zamierzał zawrzeć umowy o dzieło z osobami, których zadaniem miało być dostarczenie paczki na miejsce przeznaczenia na podstawie przekazanych przez niego danych. Zamawiający sprawdzałby, czy paczka rzeczywiście dotarła do adresata, sporządzany byłby protokół. Za prawidłowe doręczenie paczki i po przedstawieniu rachunku wykonawca miał otrzymać umówione wynagrodzenie. Jednocześnie wykonawcami miały być osoby, które nie są pracownikami zamawiającego.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości