Takie stanowisko przedstawił Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w decyzji 197 z 2 maja 2016 r. (DI/100000/43/ 330/2016).

Wnioskodawca wystąpił do ZUS o wydanie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego przyszłego. Zamierzał zawrzeć umowy o dzieło z osobami, których zadaniem miało być dostarczenie paczki na miejsce przeznaczenia na podstawie przekazanych przez niego danych. Zamawiający sprawdzałby, czy paczka rzeczywiście dotarła do adresata, sporządzany byłby protokół. Za prawidłowe doręczenie paczki i po przedstawieniu rachunku wykonawca miał otrzymać umówione wynagrodzenie. Jednocześnie wykonawcami miały być osoby, które nie są pracownikami zamawiającego.

Wnioskodawca jednoznacznie zakwalifikował zawieraną umowę jako umowę o dzieło. Podniósł przy tym, że różni się ona m.in. od umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług (do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu), ponieważ dzieło to umowa rezultatu, a pozostałe dwie to umowy starannego działania, gdzie nie jest wymagane osiągnięcie określonego wyniku. Na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Po stronie wnioskodawcy powstały natomiast wątpliwości, czy od umowy o dzieło należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, tj. składkę emerytalną, rentową, zdrowotną i wypadkową. Jego zdaniem żadne składki nie muszą być w tym przypadku odprowadzane.

Komentarz eksperta

Alicja Pawelec, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp. k.

W tej sprawie ZUS właściwie uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym zawiera się w art. 6 oraz art. 6a i 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Tylko w przypadkach tam wskazanych istnieje zobowiązanie do opłacania składek emerytalnych i rentowych. Wśród nich nie ma natomiast umowy o dzieło. Stosownie zaś do art. 11 i 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych istnieje zależność pomiędzy podleganiem ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym a objęciem ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym. Aby im podlegać, należy posiadać tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ponieważ umowa o dzieło nie stanowi tytułu do tych ubezpieczeń, wykonawca nie podlega też ubezpieczeniu chorobowemu ani wypadkowemu.

W przedmiotowym przypadku osoby, z którymi mają być zawierane umowy o dzieło, nie będą pracownikami wnioskodawcy. Nie znajdzie więc zastosowania art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, albo umowy o dzieło, jeżeli:

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

- w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Ponieważ wnioskodawcę nie łączy z wykonawcami stosunek pracy i nie zamierza on zawierać z tymi osobami umów o pracę, nie powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów z tytułu realizacji umów o dzieło.