Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101

1

. § 1. Kodeksu pracy. Przepis stanowi, że na podstawie tzw. umowy lojalnościowej pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Co ważne pracodawca w zamian za zakaz konkurencji gwarantuje pracownikowi odszkodowanie, które nie 25 proc. wynagrodzenia pracownika.

Czytaj także: Klauzule konkurencyjne a tarcza 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadzona ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 w art. 15gf stanowi:

"W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:

1) stosunku pracy,

2) umowy agencyjnej,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

3) umowy zlecenia,

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

5) umowy o dzieło

– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni."

Oznacza to, że w oparciu o przepisy tzw. specustawy firmy mają prawo wypowiadać lojalki obowiązujące po zakończeniu zatrudnienia w siedem dni.

Rzecznik zwrócił uwagę, że wiążące pracodawcę i specjalistę umowy lojalnościowe trwają najczęściej wiele miesięcy a nawet lat. Skarżący wprowadzone regulacje wskazują, że wprowadzone regulacje są ułatwieniem dla przedsiębiorców, a największe straty ponoszą z tego tytułu byli pracownicy, którym nie przysługuje już odszkodowanie, na które mogliby liczyć gdyby nie specustawa.

Rzecznik zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina o podjęcie zmian zmierzających do modyfikacji wskazanych przepisów.