Jako przykład można wskazać zleceniobiorców, usługodawców i tzw. samozatrudnionych. Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.

W nowej wersji projektu ustawy przyjęto także, że wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, będzie przysługiwało prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.

Projekt obecnie jest konsultowany. Wejdzie w życie po trzech miesiącach od opublikowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw