Próbę sięgnięcia po środki z działania 7.5 mogą podjąć wszystkie podmioty. Formalnie wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową. W praktyce chodzi oczywiście o przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, ośrodki szkoleniowe, doradcze, instytucje otoczenia biznesu i inne podmioty, które chciałyby i są w stanie realizować przedsięwzięcia wpisujące się w cele i założenia działania 7.5. Warto podkreślić, że minimalna wymagana wartość projektu to 500 tys. zł.

A najogólniej dofinansowanie z działania 7.5 „Rozwój kompetencji pracowników sektora MSP" przysługuje na realizację usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Grupę docelową muszą stanowić mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, przy czym, ze względu na regionalny charakter programu, chodzi oczywiście o firmy działające na obszarze województwa podkarpackiego (muszą posiadać tu siedzibę lub oddział). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. Na dotacje dla najciekawszych przedsięwzięć rozwojowych zarezerwowano ponad 20 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, o godz. 10:00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy (www.wup-rzeszow.pl).