Zgodnie z opisem i celami działania 1.1.1, czyli jednej z części programu regionalnego województwa pomorskiego, wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania (bez produkcji masowej i sprzedaży). Możliwe będzie również wsparcie poszczególnych faz procesu projektowego z zastrzeżeniem, że wyłącznym przedmiotem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Wsparcie będzie kierowane także na uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, w tym na uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach zagranicznych, jak również na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, w tym na zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych. Ponadto możliwy będzie także zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich rozwinięcia oraz praw własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Przewiduje się, że wsparciem objęte zostaną też nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie zalążkowej i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie. Wsparcie skierowane będzie także na projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Warunkiem ich realizacji będzie finansowy udział partnerów gospodarczych. W ramach interwencji publicznej przyczyniającej się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych warunkiem wsparcia tego typu inwestycji będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R.

Obecnie ogłoszony konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy mogą samodzielnie przygotowywać wnioski i ubiegać się o wsparcie działając indywidualnie lub zrobić to w partnerstwie z:

- innymi przedsiębiorcami,

- jednostkami naukowymi,

- szkołami wyższymi,

- instytucjami otoczenia biznesu,

- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

- organizacjami pozarządowymi,

- innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dofinansowanie można otrzymać na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz realizację inwestycji w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wzory dokumentów, wytyczne oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego.