Spółki: Łatwiej będzie zwołać zgromadzenie wspólników

Rządy większości nie oznaczają możliwości ignorowania interesów wspólników mniejszościowych, gdyż kodeks spółek handlowych wyposaża ich w konkretne uprawnienia.

Publikacja: 05.04.2017 06:30

Spółki: Łatwiej będzie zwołać zgromadzenie wspólników

Foto: www.sxc.hu

Kodeks spółek handlowych zmienił się w sposób, który ma na celu zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ułatwienie im wykonywania uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników i uzupełniania jego porządku obrad. Są to instrumenty o fundamentalnym znaczeniu dla ochrony wspólników mniejszościowych spółki z o.o. w praktyce.

Zmiany art. 236 k.s.h. oraz 237 k.s.h. zostały wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU 2016, poz. 2255) i weszły w życie 1 stycznia tego roku.

Porządek obrad

Zmieniając art. 236 § 1 k.s.h. wyraźnie postanowiono, że uprawnieni wspólnicy mniejszościowi (reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego), występujący do zarządu o zwołanie zgromadzenia wspólników, mogą domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. W zakresie formy zgłoszenia żądania oraz terminu jego złożenia zmian nie wprowadzono. Należy złożyć je do zarządu na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia.

Ponadto do art. 236 k.s.h. dodano nowy § 11 , w którym:

- obniżono minimalny ustawowy próg, uprawniający wspólników do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników, z 1/10 do 1/20 kapitału zakładowego, przy czym żądanie to powinno zostać zgłoszone najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia oraz,

- zobowiązano zarząd spółki do wprowadzenia zaproponowanych spraw do porządku obrad zgromadzenia i poinformowania o tym wspólników w trybie właściwym dla zwołania zgromadzenia. Warto zaznaczyć, że kodeks spółek handlowych ustanawia minimalny standard ochrony, ale umowa spółki może przyznawać powyższe uprawnienia wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym.

Wystąpienie z żądaniem

Zgodnie z aktualną treścią art. 237 k.s.h. sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z żądaniem, jeżeli zarząd spółki, nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od otrzymania stosownego wniosku albo, gdy nie umieści w porządku obrad spraw zgłoszonych przez wspólników.

Zgromadzenie zwołane z upoważnienia sądu uchwałą rozstrzyga, kto ma ponieść koszty zwołania i odbycia tego zgromadzenia. Nowością jest, że jeżeli decyzją zgromadzenia zostaną one nałożone na wspólników występujących z żądaniem, mogą oni zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie od obowiązku ich poniesienia. Dotąd ryzyko poniesienia kosztów zgromadzenia zwołanego z upoważnienia sądu bywało przeszkodą dla korzystania przez wspólników mniejszościowych ze swoich uprawnień.

Rządy większości nie oznaczają więc możliwości ignorowania interesów wspólników mniejszościowych, gdyż kodeks spółek handlowych wyposaża ich w konkretne uprawnienia. Wprowadzone zmiany mogą stać się bardziej skutecznym narzędziem służącym do obligowania większości, aby zajmowała się sprawami ważnymi dla wspólników mniejszościowych. ?

radca prawny z Kancelarii SENDERO Tax & Legal

Prawo karne
Wincenty Witos uniewinniony. Wyrok SN ws. procesu brzeskiego
Prawo karne
SN: koniec sprawy Żulczyka, który nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Kary nie będzie
Ustrój i kompetencje
Na wieki wieków złoże, czyli groźna dla samorządów zmiana prawa górniczego
Sądy i trybunały
Nie nikną wątpliwości wobec uchwały SN o jednoosobowych sądach
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Prawo karne
Dziennikarze TVP prawomocnie skazani za zniesławienie Elżbiety Podleśnej
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy