Ledwie zakończyła się w spółce kontrola przestrzegania prawa pracy, inspektor pracy ponownie zażądał przedstawienia dokumentacji wszystkich pracowników. Spółka zgłosiła sprzeciw. Jej zdaniem zobowiązanie do powtórnego przedstawienia dokumentacji wszystkich pracowników powielało żądania z poprzedniej kontroli. Skontrolowany miał być ponownie ten sam okres, identyczny był zakres tematyczny.

Sprzeciw nie odniósł skutku, a inspektor pracy skierował do przedsiębiorcy postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Okręgowy inspektor pracy w Katowicach utrzymał je w mocy. Nie zgodził się z argumentem spółki, że poprzedni okres został już skontrolowany. Obecne czynności mają bowiem dotyczyć osób zatrudnionych przez spółkę, które nie zostały objęte poprzednią kontrolą.

Czytaj także:

Jak umożliwia się przedłużanie kontroli w firmie

Zakres przedmiotowy kontroli inspektora pracy jest, co do zasady, zawsze taki sam: dotyczy przestrzegania przepisów prawa pracy. Jednakże każda z kontroli może dotyczyć innego pracownika, innej grupy pracowników czy terminowości wypłacania wynagrodzeń. Za każdym razem inspektor pracy będzie też opierać swoje ustalenia na dokumentacji za ten sam okres.

Spółka zaskarżyła postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W jej opinii zakres przedmiotowy kontroli jest tożsamy z zakresem poprzedniej kontroli. W odpowiedzi na skargę okręgowy inspektor pracy podtrzymał swoje stanowisko. Przyznał, że zakres przedmiotowy kontroli był w obu przypadkach identyczny. Jednakże zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy w pojęciu przestrzegania przepisów prawa pracy mieści się wiele zagadnień podlegających kontroli inspektora pracy.

Sąd odwołał się jednak do innej ustawy i ocenił, że zaskarżone postanowienie zostało podjęte z naruszeniem przepisu (art. 58 ust. 1) ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przepis ten zakazuje przeprowadzania ponownej kontroli przez ten sam organ, gdy ma ona dotyczyć kwestii objętych zakończoną uprzednio kontrolą.

– Analiza upoważnień do przeprowadzenia kontroli prowadzi do wniosku, że obecne czynności obejmują również tematykę, która była przedmiotem zakończonej uprzednio kontroli – stwierdziła sędzia sprawozdawca Barbara Brandys-Kmiecik. Przedstawiając uzasadnienie wyroku, którym WSA uchylił postanowienie nakazujące kontynuowanie czynności kontrolnych, podkreśliła, że w ocenie sądu zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy nie może być nadrzędny wobec ustawowych gwarancji dla przedsiębiorcy ochrony przed wielokrotną kontrolą, prowadzoną przez ten sam organ, w tym samym zakresie merytorycznym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gl 791/20