Rz: Czy pracownik musi podać przyczynę przerwania urlopu wychowawczego lub uzasadnić swój wniosek?

Piotr Wojciechowski: Nie, pracownik nie jest zobowiązany do uzasadnienia wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 1863 kodeksu pracy pracownik może zrezygnować z takiego urlopu w każdym czasie za zgodą pracodawcy lub po zawiadomieniu go z 30-dniowym uprzedzeniem.

Czy podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjąć inną aktywność, naukę, zmienić pracę? Czy musi najpierw wrócić do starej firmy, a dopiero potem się rozstać?

W myśl art. 1862 k.p. w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Gdyby firma ustaliła, że pracownik trwale zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go we wskazanym przez siebie terminie, aby stawił się do pracy. Nie może to być jednak później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po trzech dniach od wezwania.

Nie ma przy tym przeszkód prawnych, aby matka, jeśli znajdzie nową pracę, rozwiązała umowę w czasie urlopu wychowawczego na mocy porozumienia stron lub jednostronnie ją wypowiadając.

Co się dzieje, gdyby pracodawca odmówił przyjęcia do firmy tego, kto wystąpił o skrócenie urlopu wychowawczego?

Taki wniosek pracownika jest wiążący dla pracodawcy. Co do zasady nie może on odmówić przyjęcia powracającego do firmy rodzica. Artykuł 1864 k.p. nakazuje pracodawcy dopuszczenie pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. A jeżeli jest to niemożliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Ma to być za wynagrodzeniem nie niższym od tego przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

W jakich sytuacjach osoba przebywająca na urlopie wychowawczym nie będzie chroniona przed zwolnieniem z etatu?

W myśl art. 1868 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem uprawnionym do urlopu wychowawczego w okresie od dnia złożenia przez niego wniosku o udzielenie tego urlopu do dnia jego zakończenia lub od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Z przebywającym na takim urlopie rodzicem można rozwiązać angaż tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozstanie bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zgodnie jednak z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05) pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę w czasie urlopu wychowawczego, gdy podstawą do tego są przyczyny nieleżące po stronie etatowca w rozumieniu ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1474). W praktyce najczęściej chodzi o np. likwidację stanowiska pracy, na którym była zatrudniona urlopowana pracownica.

masz pytanie, wyślij e-mail: j.kalinowska@rp.pl