Na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DzU z 2017r., poz. 1460 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (DzU z 2015r., poz. 299) ta ostatnia instytucja ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców oraz utworzonych przez nie konsorcjów.

Do pozyskanie jest łącznie 150 mln zł, które to środki będzie wolno przeznaczyć na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych mieszczących się tematycznie w programie sektorowym IUSER. A ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby innowacyjnych, a może nawet przełomowych produktów, usług i procesów w tym sektorze oraz dokonania ich skutecznych wdrożeń (zastosowań).

Obszary tematyczne, na których skupiają się działania programu sektorowego IUSER, zostały zdefiniowane jako:

- magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych,

- sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych,

- technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej,

- rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M,

- rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Wnioski o dofinansowanie będzie wolno składać od 19 marca do 21 maja. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów, agendę badawczą programu IUSER, wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji oraz opis kryteriów służących ocenie projektów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs jest prowadzony w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" programu „Inteligentny rozwój" i finansowany z jego środków.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj