Co z zyskami wypracowanymi zanim spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT? Ich wypłata nie będzie podlegała opodatkowaniu ani na poziomie spółki komandytowej, ani jej wspólników. Stanowią one w dalszym ciągu – mimo nabycia statusu podatnika CIT przez spółkę komandytową – dochody wspólników. Co istotne, dochody z udziału w zysku spółki komandytowej podlegały bieżącemu opodatkowaniu u wspólników.

Taka ich kwalifikacja wynika z przepisów przejściowych, zawartych w ustawie nadającej status podatników CIT spółkom komandytowym. I dotyczy ona wszystkich osiągniętych przez nią zysków do dnia uznania jej za tego podatnika.